Regjeringa stadfestar fredag at trinn tre i gjenopningsplanen blir sett i verk.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Trinn tre i gjenopningsplanen blir sett i verk søndag 20. juni

Regjeringa set i verk trinn tre av gjenopninga søndag klokka 12. I tillegg blir nasjonale råd endra umiddelbart.

– Smittetala går ned, talet på sjukehusinnleggingar fell og rundt halvparten av befolkninga over 18 år har fått minst éin vaksinedose. Noreg er i rute, og vi er klare for å gå til trinn tre i gjenopninga, seier statsminister Erna Solberg (H).

Fallande, færre koronapasientar på sjukehusa og fleire som har fått både ein og to vaksinedosar er bakteppet for at regjeringa no tek samfunnet endå eit skritt i retning tilbake til normalen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Endringane inneber mellom anna dei nasjonale reglane blir endra slik at ein på private arrangement på offentleg stad, kan vere inntil 100 personar både inne og ute. Skjenkestoppen ved midnatt blir oppheva, og det blir opna heilt for toppidretten.

Enkelte endringar trer i kraft umiddelbart, det gjeld dei nasjonale tilrådingane. No kan ein mellom anna ha opptil 20 gjestar på besøk heime. Personar som er beskytta, blir ikkje rekna med i dette talet.

I tillegg blir breiddeidretten opna opp òg for vaksne over 20 år, og ein kan no vere meir fysisk til stades på arbeidsplassen.

Førre gjenopningstrinn vart sett i verk natt til torsdag 27. mai. Regjeringa har tidlegare sagt at dei vil bruke om lag tre veker til vurdere situasjonen og gjere nødvendige analysar og vurderingar før ein vurderer å setje i verk neste trinn.