Det er venta ein ny invasjon av pukkellaks i 2023.Foto: Jarl Koksvik

Tiltak for å vere betre budd på nye pukkellaksinvasjonar

Ein ny invasjon av pukkellaks er forventa i 2023. No skal ei arbeidsgruppe forbetre kampen mot pukkellaks, og er blant fleire tiltak etter årets invasjon av den uønskte arten.

– I år kom pukkellaksen tidlegare enn forventa opp i elvane for å gyte, noko som gjorde at tiltaka for å nedkjempe han kom litt seint i gang. Dette er det viktig å trekkje lærdom av, slik at vi kan starte effektive tiltak til riktig tid ved neste storinvasjon som er venta om to år, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i ei pressemelding.

Ho rosar den store lokale dugnadsinnsatsen, som gjorde at det blei fiska ut 72.000 pukkellaks.

Det er særleg i Aust-Finnmark at innsiget av pukkellaks har vore stort i sommar, og det kom tidlegare enn forventa. Det blei også observert og fanga ein del pukkellaks vidare sørover.

No er det sett i gang ei evaluering av årets sesong. Statsforvaltaren i Troms og Finnmark har sendt ut førespurnad til alle lag og foreiningar som har fått lov til utfisking av pukkellaks, om kor mykje dei har fanga, erfaringar med årets aktivitet og kva dei foreslår som forbetringar til 2023.

Arbeidsgruppe og testutstyr

Miljødirektoratet er på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet elles i ferd med å etablere ei arbeidsgruppe for å samordne og forbetre kampen mot pukkellaks. Arbeidsgruppa skal sikre at fangst av pukkellaks i dei ulike elvane byggjer på den samla erfaringa frå heile landet.

Miljødirektoratet foreslo i ein handlingsplan for nedkjemping av pukkellaks og å skaffe og teste nødvendig fangstutstyr i 2022, for å vite at det fungerer når neste pukkellaksinvasjon truleg kjem i 2023.

Eit anna tiltak er å overvake i kva grad pukkellaksen i år har lykkast med å få fram levedyktige avkom.

Miljødirektoratet vil også at det blir sett av pengar framover til forsking på skadeverknader av pukkellaksen på miljø og naturmangfald, og på effektive fangstmetodar.

(©NPK)