Mattilsynet meiner smittefaren vert for stor med både eit setjefiskanlegg i Herand og eit matfiskanlegg ved Mælen. Foto: Sigbjørn Linga

— Tilsyn set foten ned for oppdrett ved Mælen

Mattilsynet støttar ikkje søknaden frå Eide Fjordbruk AS om å ta oppdrettslokaliteten ved Mælen i bruk.

Det skriv Hardanger Folkeblad i si nettavis måndag.

Ifylgje oddabladet meiner tilsynet at oppdrett i semilukka merdar ved Mælen vil innebera ein uakseptabel risiko for smittespreiing til setjefiskanlegget i Herand. Årsaka er nærleiken utløpet og inntaket til dei to anlegga.

Som HF har skrive før, har eigaren av setjefiskanlegget, Mowi AS, protestert på planane ved Mælen med bakgrunn i den korte avstanden til både Herand og til matfiskanlegget ved Svåsand. Minsteavstanden som Mattilsynet tilrår mellom anlegg, heng saman med om anlegga er del av ei koordinert brakkleggingsgruppe.

Mattilsynet er ei av sektorstyresmaktene som har fått søknaden på høyring frå Vestland fylkeskommune, som skal gjera endeleg vedtak i saka. Når Mattilsynet stiller seg negativ til ei etablering etter mat- eller dyrevelferdslova, kan ikkje fylkeskommunen gje løyve etter akvakulturlova.

Eide Fjordbruk har høve til å klaga på vedtaket til Mattilsynet.

Les også:

Artikkelen held fram under annonsen.