Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB / NPK

Tilrår ikkje statleg felling av villrein på Hardangervidda

Sjølv om det truleg er villrein smitta av skrantesjuke på Hardangervidda, tilrår verken Miljødirektoratet eller Mattilsynet statleg felling vinteren 2022.

I ei pressemelding viser Mattilsynet til at det er urovekkjande at oppdaterte anslag frå Veterinærinstituttet viser at det sannsynlegvis er smitta villrein på Hardangervidda, og dessutan at målet for bestandsreduksjon ikkje vart nådd under jakta i 2021.

På den andre sida meiner tilsynet at dei naturgitte forholda og kondisjonen til villreinbestanden og åtferd i beiteområda gjer det «svært vanskeleg» å drive statleg felling der den positive effekten er større enn den negative.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Vaksen bukk representerer ein særleg risiko for vidare spreiing internt i bestanden. Eit ekstraordinært uttak av flest mogleg bukkar over 3,5 år i vinter kan bidra til å redusere risikoen for at vi mistar kontroll i tidleg fase av sjukdomsutviklinga. Men det vil det vere svært vanskeleg å lykkast med eit målretta uttak, seier Ingunn Midttun Godal, administrerande direktør i Mattilsynet.

Landbruks- og matdepartementet skriv i ei pressemelding at Miljødirektoratet er samd i Mattilsynets vurdering.

Statsråd Sandra Borch (Sp) fekk tilrådingane tysdag ettermiddag og seier det er positivt at begge instansar er samde.

– Det er ein styrke at Mattilsynet og Miljødirektoratet kom fram til ei samla tilråding. Vi skal no ha møte med den lokale forvaltninga og dei lokale ordførarane for å høyre deira syn på saka, før vi tek ei endeleg avgjerd, seier ho i ei pressemelding.

(©NPK)