Tek ut rømd fisk frå 31 elvar

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks (OURO) skal hente ut rømd laks frå 31 elvar i 2021.

Resultat frå det nasjonale overvakingsprogrammet viser låge innslag av rømd laks i mange elvar i 2020. Det blir spegla i at det er færre elvar som har behov for utfiske i regi av OURO i 2021.

– Innslaget av rømd oppdrettslaks viser ein nedovergåande trend i mange elvar med historisk låge innslag av rømd oppdrettsfisk. Vi held likevel fram den gode innsatsen i fleire av dei same elvane som i fjor, seier styreleiar Roar Paulsen i ei pressemelding.

Artikkelen held fram under annonsen.

Arbeidet til OURO skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påverknad frå akvakultur på ville bestandar av laksefisk.

– OURO-tiltak viser at talet på rømd oppdrettslaks vart redusert til under 4 prosent i dei fleste elvar etter uttak. Det er svært gledeleg å sjå at innsatsen vår viser at vi over fleire år får fanga det meste av den rømde fisken som går opp i elvane, seier Paulsen.

(©NPK)