Straumprisane har nådd nye høgder i 2022. Fleire prisrekordar er brotne gjennom året, og også årsgjennomsnittet er ny rekord. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

Straumprisrekord i Sør-Noreg i 2022 – snittpris på 2 kroner per kWh

Snittprisen for straum endar på rundt 2 kroner per kWh i heile Sør-Noreg i 2022. Det er nær tre gonger høgare enn rekordåret 2021 og 20 gonger høgare enn 2020.

– Vi har aldri vore i nærleiken av desse prisane før. Sjølv i fjor var årsgjennomsnittet langt over det vanlege. No blir det talet slått med tregangen, seier straumanalytikar Tor Reier Lilleholt i selskapet Volue Insight til NTB.

Straumprisane for nyttårsaftan er allereie klare med relativt stor sikkerheit. Dermed er det også mogleg for analytikaren å rekne ut snittprisen for heile 2022. Slik ser han ut i dei fem prissonene Noreg er delt inn i (snittpris for 2021 i parentes):

Artikkelen held fram under annonsen.

NO1 – Austlandet: 1,94 kroner per kWh (0,76 kroner)

NO2 – Sør- og Sørvestlandet: 2,13 kroner per kWh (0,76 kroner)

NO3 – Midt-Noreg med Sunnmøre: 0,43 kroner per kWh (0,42 kroner)

NO4 – Nord-Noreg: 0,25 kroner per kWh (0,36 kroner)

NO5 – Bergensområdet: 1,94 kroner per kWh (0,75 kroner)

Samanliknar ein med 2020, blir prisforskjellen endå meir enorm. Det året var prisane relativt låge, og snittet låg på i underkant av 0,1 krone per kWh i heile landet.

Straumåret 2022

Lilleholt påpeikar at prisane var høge allereie ved inngangen av 2022 etter at Putin strupte gasseksporten til Europa hausten før.

– Deretter heldt dei fram med å stige utover året og nådde toppen i august-september, då det også var kritisk lågt nivå i dei norske vassmagasina, seier han.

Artikkelen held fram under annonsen.

Utover hausten byrja det å regne i Noreg, og gasslagera i Europa vart samtidig fylte opp, slik at prisane fall igjen. Og så kom det ein ny auke med kulde i desember.

– Det er ikkje tvil om at situasjonen i Europa, med krigen i Ukraina, har hatt ein kraftig påverknad. Kraftmarknaden i heile Europa er i ubalanse, seier Lilleholt.

Nesten halvert pris i sør neste år

Neste år forventar ekspertane at straumprisane i Sør-Noreg vil bli lågare enn i år. Ser ein på forventningane i marknaden, vil snittprisen liggje på rundt 1,5 kroner per kWh i 2023 i sør. Vesleholt trur likevel han blir endå lågare enn det.

– Vi trur snittprisen for 2023 vil liggje på rundt 1,1 krone per kWh i Sør-Noreg. Det er meir vatn i magasina no. Men framleis vil det også vere ein historisk høg pris neste år. Vi er ikkje tilbake til normalen enno, seier han.

Nord-Noreg må truleg førebu seg på høgare straumprisar neste år enn i år.

– Vi vil sjå meir utjamning av prisane. I nord har dei brukt opp ein del av ressursane sine i magasina og sendt ein del straum til eksport. Det har heller ikkje komme ekstreme mengder snø enno, seier straumeksperten.

(©NPK)