Fra onsdag av kan næringslivet kjøpe strøm til fastpris. Foto: Javad Parsa / NTB

Straum til fastpris på plass for næringslivet

Frå onsdag av kan næringslivet inngå fastpriskontraktar på straum. To leverandørar vil i første omgang tilby slike avtalar. Frp kallar ordninga eit mageplask.

I heile haust har regjeringa jobba med å få eit system for fastprisavtalar på straum til næringslivet på plass. No er saka landa.

– Vi har jobba hardt for å få i gang fastprismarknaden. No ser vi at det er mogleg å teikne langsiktige avtalar til under krona. Det er ganske mykje lågare enn dagens spotpris på rundt 4 kroner i dei dyraste områda, men prisane svingar, og kvar enkelt bedrift må sjølv vurdere kva som er best for seg, seier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til NTB.

Artikkelen held fram under annonsen.

To leverandørar

Frå onsdag av kan Statkraft tilby straum til fastpris. Salet vil i første omgang skje via straumleverandørane Fjordkraft og Fortum, opplyser Statkraft på nettsidene sine.

– Etter kvart tek vi sikte på å inngå avtale med fleire kraftleverandørar, seier direktør for nordiske kraftavtalar Einar Hoffart.

Fastpriskontraktane strekkjer seg over tre, fem og sju år og skal gjelde frå 1. januar.

– Avtalane gir føreseielege prisar både for sluttkundar i næringslivet og for kraftprodusentar som Statkraft, skriv Statkraft i pressemeldinga.

Endra skattereglar

Energipolitisk talsperson for Senterpartiet Ole André Myhrvold er glad for at fastprisavtalane omsider er på plass. Han peikar på at fastprisavtalane næringslivet fram til no har vorte tilbode, har vore altfor dyre.

− Bedrifter har fått tilbod om fastprisavtalar på fleirfaldige kroner per kilowattime. Ei av årsakene til dette har vore at skatten for fastprisavtalane har vore kopla til den variable og ofte skyhøge spotprisen. Dette har vi endra, seier han.

– No må kraftselskapa følgje opp med pristilbod som er knytt til den stabile produksjonskostnaden for kraft, oppmodar Myhrvold.

− Eg tilrår alle bedrifter som treng føreseielegheit for straumkostnadene sine, om å ta kontakt med Fjordkraft og Fortum, seier han.

Artikkelen held fram under annonsen.

Vestre oppmodar på si side alle straumselskap til å leggje sine beste tilbod på bordet.

– Slik kan konkurransen om fastpriskundane forhåpentleg presse prisane nedover, seier han.

Over 200 melde interesse

Så langt har om lag 220 bedriftskundar allereie meld interesse for dei nye fastprisavtalane, opplyser konserndirektør Roger Finnanger i Elmera Group, som omfattar Fjordkraft.

Ifølgje Statkraft vil prisane på fastprisstraumen setjast løpande på marknadsmessige vilkår og tilbydast kraftleverandørar som kan vidareselje til næringskundar med eit maksimalt påslag på 2,5 øre/kWh og eit fastledd på 99 kroner per målepunkt per månad, i tråd med retningslinjene frå regjeringa.

Ifølgje Fjordkraft vil dagens prisar i NO1, som omfattar Austlandet, vere 1,54 kroner per kWh for ein kontrakt på tre år, 1,07 kroner for fem år og rundt 84 øre for sju år.

For prisområda NO2 og NO5 – Sørlandet og Vestlandet – vil prisane vere noko høgare, medan dei vil vere på 50 øre eller under for Nord- og Midt-Noreg.

Nye prisar vil komme kvar måndag.

Frp: Mageplask

Frp kallar på si side fastprisavtalane for eit nytt mageplask for regjeringa.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Dette står ikkje i stil med dei forventningane næringslivet har hatt basert på dei mange utspela til næringsministeren. Bedriftene kan no binde seg heilt fram til 2030 til ein straumpris som er tre gonger høgare enn gjennomsnittet dei siste ti åra, seier energipolitisk talsperson Marius Nilsen til NTB.

– Dette set store delar av norsk næringsliv i fare, spesielt då bedrifter som møter global konkurranse. Regjeringa gir ikkje med dette bedriftene ei løysing, men eit insentiv til å flagge ut produksjonen, meiner han.

(©NPK)