Svein Johannes Stuve (Sp) og dei andre i formannskapet hadde ikkje noko å merka til den føreslegne fordelinga. Foto: Sigbjørn Linga

Stilte seg i kø bak fordeling

Ingen folkevalde hadde innvendingar til det rådmannen serverte i framlegget om lokal fordeling av koronakompensasjon frå staten. Tvert om rosa dei i tur og orden arbeidet til administrasjonen då formannskapet drøfta fordelinga onsdag.

Svein J. Stuve (Sp) meiner alle søknadene er godt grunngjevne og kjem frå verksemder som har slite som fylgje av koronatiltaka. Han drog ein parallell mellom rådmannen og forteljinga om ein kar som måtte metta tusenvis med fem brød og to sild.

Rådmannen meiner på si side at kvaliteten på og dokumentasjonen søknadene er varierande, men har valt å sjå litt stort på det.

Lisbeth Fredheim Oma (KrF) fråsa dei folkevalde heile mogelegheita til å utøva politikk i saka.

— Me kan ikkje diskutera summar eller prioritering, sa ho.

Dersom heradsstyret er samd 11. mai, får Hardangerfjord Hotel AS (725.000), Hardangerbadet AS (500.000), Ljones Restaurering AS (330.000), Helse i Hardanger AS (200.000) og Aktiven Skiheis AS (200.000) dei fem største summane.

Jostein Ljones (Sp) var ugild i saka av di ein av søkjarane er ei verksemd driven av systera hans, Siv Ljones. Ingen andre stilte spørsmål om habilitet. Alle sakene vart handsama i ei og same sak, slik at Ljones ikkje deltok i debatten om nokon av løyvingane.

Prinsippet som Oma la til grunn, gjeld ikkje i Ullensvang. Der gjorde fleirtalet i utval for samfunn, plan og næring ei rekkje endringar i den tilrådde kompensasjonsfordelinga då utvalet drøfta saka onsdag. Kommunestyret avgjer saka 19. mai.

Vidar Solvi (Ap) opplyste på vegner av framleggsstillar Ap at målet var å prioritera verksemder der arbeidsplassar står på spel.