Plan- og bygningslova frå 1967 seier at det er byggjeforbod innanfor hundremetersbeltet i strandsona.Gorm Kallestad / NTB / NPK

Statleg rettleiar for strandsona snart klar

Kommunaldepartementet er snart ferdig med ein ny rettleiar som kan vere nyttig for kommunane når nokon har teke seg ulovleg til rette i strandsona.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) seier til NRK at føremålet er å «hjelpe kommunane i arbeidet med å følgje opp tiltak som kan vere ulovlege», og å understreke «alvoret».

– Det er kommunane som har ansvar for å følgje opp lovbrot i strandsona. Det er viktig at kommunane tek dette på alvor. For å forenkle dette, lager vi ein ny rettleiar for lovbrotsoppfølging, seier han.

Plan- og bygningslova frå 1967 seier at det er byggjeforbod innanfor hundremetersbeltet i strandsona. Lova skal vareta omsyn til friluftsliv og landskapsvern, men gir på same tid kommunane stor handlefridom i arealplanlegginga.

– Eg forventar at rettleiaren gjer det lettare å følgje opp det store omfanget av kriminalitet knytt til ulovleg utbygging som Økokrim har dokumentert. Dette må bli eit verktøy for å slå ned på rikfolk som tek seg til rette på kostnad av fellesskapet, seier Sofie Marhaug i Raudt.

– Klare retningslinjer og oversikt over metodar for å følgje opp ulovlege tiltak i strandsona har vore etterlengta lenge, seier leiar i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen.

Han forventar at rettleiaren blir følgd opp med ressursar til nødvendig etterforsking og oppfølging.

Artikkelen held fram under annonsen.

Også Alfred Bjørlo (V) ventar at rettleiaren gir «krystallklare signal om at ulovlege tiltak i strandsona skal følgjast opp, og at sårbar natur langs kysten skal ha sterkare, ikkje svakare vern enn i dag.»

– Dei signala Gjelsvik har gitt til no er svært urovekkjande. Med den nye rettleiaren har han sjansen til å rette opp inntrykket, seier Bjørlo til NRK.

(©NPK)