Mange pasientar i Vestland har no ikkje reell fastlege. Statsforvaltaren er bekymra over situasjonen.Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Stadig fleire utan fastlege i Vestland

Statsforvaltaren i Vestland er bekymra over problema med å rekruttere og behalde fastlegar i Vestland. Kommunane fortel at situasjonen er forverra det siste halvåret.

Ei kartlegging der 28 av 43 kommunar, med totalt 537 fastlegeheimlar, svara, viser at 28 av heimlane vert betente av vikar, og 10 heimlar stod utan lege. Om lag halvparten av kommunane opplyste at dei har prøvd å rekruttere legar til nyoppretta heimlar utan å lukkast.

Målet med å opprette nye heimlar er å auke kapasiteten og dermed redusere mengda pasientar på lista til andre fastlegar i kommunen.

Rekrutteringsvanskane fører til at fleire innbyggarar no ikkje har ein reell fastlege, skriv Statsforvaltaren. Det blir også peika på at når kommunane no skal busette flyktningar frå Ukraina, vert kapasiteten i fastlegeordninga utfordra enno meir enn før.

Kommunane gav også tilbakemelding om at tiltaka i Handlingsplan for allmennlegehelsetenesta ikkje er gode nok til å løyse rekrutteringsvanskane. Dei etterlyste tiltak som fører til færre arbeidsoppgåver, og endra finansiering av ordninga.

(©NPK)