Responstida til politiet har auka sidan nærpolitireformen vart innført i 2016, viser nye tal. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix / NPK

Sp: – Responstida til politiet beviser at politireforma er ein fiasko

Responstida til politiet har auka sidan nærpolitireforma vart innført i 2016. Senterpartiet meiner det beviser at reforma er ein fiasko.

I første tertial rykte politiet ut på 5.707 hasteoppdrag, men ifølgje nye tal slit politiet med å oppfylle sine eigne nasjonale krav til responstid, med unntak av byar med over 20.000 innbyggjarar.

Responstida er tida det tek frå politiet får melding om ei hending til første politieining er på staden.

Talet til politiet for responstid frå januar og ut mars viser at politiet nådde målet om å vere framme på staden innan 11 minutt i 80 prosent av oppdraga. For tettstader under 20.000 innbyggjarar er ikkje tala like lystig lesning:

* I tettstader med mellom 2.000 og 19.999 innbyggjarar var politiet framme etter 20 minutt i 80 prosent av tilfella. Det er eitt minutt meir enn målet på 19 minutt.

* I tettstader med under 2.000 innbyggjarar og andre område kom politiet fram innan 32 minutt i 80 prosent av oppdraga. Her var målet 30 minutt.

– Fiasko

I 2016, året etter at politireforma vart innført, var responstida 11 minutt i dei største byane, 19 minutt i tettstader med mellom 2.000 og 19.999 innbyggjarar og 29 minutt i tettstader under 2.000 innbyggjarar.

At tala viser at responstida har gått opp, meiner Senterpartiet er nok eit bevis på at nærpolitireformen er ein fiasko. Det seier medlem av justiskomiteen, stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp), til NTB.

– Senterpartiet forventar at regjeringa sluttar å bortforklare raseringa av politiet, og at dei tek innover seg den store mengda rapportar og tilbakemeldingar om at politiet har vorte fjernare frå folk, seier ho.

– Tømt for politi

Enger Mehl meiner at nærpolitireformen har soge inn politifolk til dei største byane og tømt lensmannskontora for politi.

– Vi må bruke pengane på eit ekte nærpoliti der folk bur og kutte i byråkratiet og konsulentbruken som har bygd seg opp i dei største byane, foreslår ho.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det har ikkje skjedd ei vesentleg forbetring av responstida, men tvert imot ei forverring mange stader. Regjeringa og Arbeidarpartiet lova at responstida skulle gå ned med nærpolitireformen, men no tek det heller lengre tid før politiet kjem.

Peikar på pandemien

Justisminister Monica Mæland (H) meiner at det verkar som om Sp har gløymt at landet står midt oppi ein pandemi, og at den har påverka heile samfunnet – også politiet.

– I tillegg er det faktisk sånn at vi ikkje eingong målte responstid då Senterpartiet sat i regjering, seier justisministeren i ei fråsegn til NTB.

– Eg er stolt over korleis politiet har handtert situasjonen og ser at Politidirektoratet har klare planar for korleis dei skal redusere responstida framover, seier ho vidare og peikar på to konkrete punkt:

* Forsterke arbeidsrutinane med betre kvalitet på meldingsmottakar i operasjonssentralen og flåtestyring.

* I tillegg utarbeider politiet ei betre oversikt over resultat på lågare nivå enn på distriktsnivå, som gjer at distrikta vil ha betre moglegheit til å sjå kvar utfordringane er størst.

Jobbar med tiltak

Politidirektoratet opplyser til NTB at dei jobbar kontinuerleg med aktuelle tiltak i tett dialog med politidistrikta for å få ned responstida.

– Vi jobbar med er å identifisere tidsbruk i dei ulike tidsintervalla gjennom eit oppdrag for å setje inn tiltak på riktig stad. Tiltaka for reduksjon i responstid omfattar betre styring av ressursane, effektive og gode arbeidsrutinar og auka kvalitet i meldingsmottak på operasjonssentral, seier seksjonssjef Elisabeth Rise.

(©NPK)