Snart nye klimavenlege snøggbåtar på Vestlandet

Fylkesutvalet i Vestland har vedteke å sende snøggbåtsambanda i Sogn og Fjordane ut på anbod. Det blir lagt vekt på nullutsleppsteknologi.

– Dette er ei storsatsing av fylkeskommunen. Vi er først ute med å stille strenge miljøkrav til snøggbåtsambanda. Her spør vi etter teknologi vår eigen maritime bransje er dyktig på. Vi stimulerer grøn innovasjon og utvikling av nullutsleppsteknologi for heile den maritime sektoren i Noreg. Med dette kan vi få redusert klimautsleppa kraftig, samstundes som vedtaket understrekar behovet for raske båtar. Slik tener vi både dei reisande og klimaet, seier fylkesordførar Jon Askeland i ei pressemelding.

Anboda omfattar eit hovudtilbod med bruk av nullutsleppsteknologi og ein opsjon om konvensjonell drift i ein kortare kontraktsperiode. Fylkesutvalet har ikkje teke stilling til kva teknologi dei nye snøggbåtane skal ha i hovudtilbodet, men er ope for alle løysingar, både elektrisk, hydrogen og hybriddrift. Drivstoff som ikkje blir dekt av nullutsleppsteknologi, skal vere berekraftsertifisert og palmeoljefritt biodrivstoff.

I anboda har fylkesutvalet vedteke krav til reduksjon i utslepp og innfører bonusordning om tilbydar overgår desse krava. Utvalet stiller krav om statleg medfinansiering. I ein mellombels periode frå 2022 til 2024 blir det opna for konvensjonell drift inntil miljøvennlege løysingar er på plass.