Sivilombod Hanne Harlem meiner norske kommunar er for slepphendte med å gi dispensasjonar i strandsona.Foto: Heiko Junge / NTB / NRK

Sivilombodet meiner kommunane er for slepphendte med strandsone-dispensasjonar

Sivilombod Hanne Harlem er sterkt uroa over at norske kommunar gir så mange dispensasjonar for bygging i strandsona.

Sivilombodet har undersøkt alle vedtak om dispensasjonar for bygging i strandsona i tre kommunar i perioden 2016 til 2019. Det gjeld kommunane Mandal (no Lindesnes) i Agder, Kragerø i Telemark Vestfold og Askøy i Vestland.

Ombodet meiner dei tre kommunane har vist klare manglar i korleis dei har utøvd dispensasjonspraksisen.

– Funna er urovekkjande. Dei gir grunn til å tvile på om kommunane har gjort den vurderinga lova krev, og om kommunane har forstått lova korrekt, seier sivilombod Hanne Harlem i ei pressemelding.

I rapporten frå undersøkinga går det fram at 85 prosent av sakene som vart undersøkte, enda opp med dispensasjon. Til saman vart det gitt rundt 750 dispensasjonar til bygging i strandsona i dei tre kommunane i perioden.

Sivilombodet meiner at fleirtalet av vedtaka var mangelfulle, grunngitte med ulovlege omsyn eller med omsyn som har lite vekt.

– Dersom kommunane vil tillate bygging i strandsona, skal det som hovudregel skje på grunnlag av vedtekne arealplanar, og ikkje som enkeltvise dispensasjonar. Dette for å unngå ei uheldig utvikling der strandsona blir bygd ned bit for bit utan ein heilskapleg plan, seier Hanne Harlem.