Straumprisane blir lågare enn først venta. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

Revidert nasjonalbudsjett: Slik påverkar det lommeboka

Regjeringa gjer få direkte inngrep i kvardagsøkonomien i det reviderte nasjonalbudsjettet, men budsjettet kan likevel få mykje å seie for lommeboka.

– Målet er å gjere kvardagen litt betre for folk. Vi tek ansvar for at kommunane og dei som driv grunnleggjande velferdstenester, som eldreomsorg, skule, politi og sjukehus, blir kompenserte for dei høge prisane, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Torsdag la han fram regjeringsforslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Artikkelen held fram under annonsen.

Her legg dei opp til auka oljepengebruk, noko som igjen kan gi auka inflasjon og deretter auka renter. For folk med mykje gjeld, kan kanskje dette bli ein viktig effekt av budsjettet.

Reallønnsnedgang?

Budsjettet kjem også med oppdaterte anslag på kor mykje prisane i Noreg vil stige i år. Anslaget er på 5,4 prosent.

Sidan lønnsforhandlingane i frontfaget enda på 5,2 prosent, kan det bety at enkelte lønnsmottakarar vil få mindre å rutte med i år. Frontfaget ligg til grunn for alle desse lønnsoppgjera.

Straumprisfall

Budsjettet viser også at straumprisane i år blir anslått til å bli mykje lågare enn tidlegare venta. Samtidig gjer dette at utbetalingane til straumstøtte blir lågare.

Straumstøtteordninga blir lagd om til hausten, og då blir den basert på spotprisen time for time, og ikkje månadsprisen.

Regjeringa varslar også 60 millionar kroner til ei ny søknadsbasert straumstøtteordning som skal gå til hushaldskundar som bruker nærvarme.

Skattar og avgifter

Det blir ingen auke i skattar og avgifter. Dermed blir satsane slik dei vart vedtekne i statsbudsjettet før jul.

Dei fleste avgiftssatsane vart prisjusterte i statsbudsjettet i fjor. Då la ein til grunn at prisane berre skulle auke med 2,8 prosent i år.

Artikkelen held fram under annonsen.

Fleire enkeltgrep:

Sjølv om det er få grep i budsjettet som får noko å seie for heile befolkninga, er det fleire enkeltgrupper som får meir pengar:

* Viss du er pensjonist, kan du sjå fram til større utbetalingar framover. Pensjonistane får rundt 8 prosent pensjonsvekst i år. I tillegg blir det skattekutt for pensjonistar med låge pensjonar. Dette blir bestemt ut frå pris- og lønnsveksten.

* Alle som har ein pensjon lågare enn 370.000 kroner, får også skattelette.

* Regjeringa gjennomfører ei prisjustering for stønader og sosialhjelp.

* Regjeringa foreslår å hjelpe dei med låge inntekter og høge buutgifter med til saman 519 millionar kroner ekstra i bustøtte.

* Regjeringa foreslår å auke diettsatsane for trailer- og lastebilsjåførar. Satsane aukar frå 300 til 350 kroner per dag når sjåførane har såkalla utedøgn, der dei overnattar i bilen. Auken betyr i snitt ein inntektsauke på rundt 10.000 kroner.

* Det fylkeskommunale tannhelsetilbodet blir endra slik at personar frå 21 til 24 år berre skal betale 25 prosent eigendel. I budsjettforliket med SV om 2023-budsjettet var det opphavleg semje om at alle opp til 26 år skulle få 50 prosent dekt. Men dette viste seg å vere vanskeleg opp mot regelverket for statsstøtte.

(©NPK)