Finansminister Jan Tore Sanner (H) har utbetalt fem milliardar kroner i kontantstøtte til bedrifter. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Regjeringa avviklar kompensasjonsordninga til koronaramma bedrifter

Regjeringa har utbetalt litt over fem milliardar kroner til koronaramma norske selskap. 1. september blir ordninga avvikla, stadfestar finansministeren.

– Kompensasjonsordninga vart innført som eit mellombels tiltak tilpassa ein situasjon der store delar av Noreg vart stengt ned. Det er mogleg å søkje om støtte gjennom kompensasjonsordninga ut august. Deretter blir ordninga avslutta i tråd med Stortingets vedtak, seier Jan Tore Sanner (H) til Dagens Næringsliv.

Totalt var det estimert at opp mot 50 milliardar kroner skulle bli betalt ut i kontantstøtte til bedrifter som var hardt ramma av koronakrisa. Men utbetalingane har vore betydeleg mindre enn ein først rekna med. I eit brev til Stortinget skriv finansministeren at det truleg kjem av at aktiviteten har teke seg raskare opp enn frykta i mars.

Sanner seier at regjeringa no løpande vurderer målretta tiltak for dei bransjane som er hardast ramma av virusutbrotet, og for å få folk tilbake i jobb.

Fristen for å søkje om tilskot frå kompensasjonsordninga for månadene juni, juli og august er 31. oktober.

Tala viser at det vart utbetalt 1,7 milliardar for mars, 2 milliardar for april, 1,3 milliardar for mai, 168 millionar for juni og 58 millionar for juli. Ifølgje Sanner har ordninga bidrege til å hjelpe 30.000 bedrifter gjennom krisa.

(©NPK)