Pengar til sjømatprosjekt på Vestlandet

Vestland fylkeskommune vil vidareføre støtta til sjømatprosjektet KABIS.

KABIS (kapasitetsløft for berekraftig og innovativ sjømatnæring) vil med dette få 900.000 kroner i 2021. Fylkeskommunen er positiv til å støtte prosjektet i tre nye år og har intensjon om ei total økonomisk støtte på 2,7 millionar kroner. Hovudutvalet for næring tek atterhald om årlege budsjettvedtak når det gjeld løyvingar til KABIS i 2022 og 2023, går det fram i ei pressemelding.

– KABIS er eit viktig prosjekt som mellom anna har bidratt til auka samarbeid mellom akademia og havbruksbedriftene på Vestlandet. Gode tilbakemeldingar på evalueringa etter tre år gjer at vi forlenger støtta vår til prosjektet, seier Tor André Ljosland (KrF), leiar av hovudutval for næring.

KABIS-prosjektets overordna idé er å forsterke og målrette den havbruksorienterte forskinga og utdanninga i regionen. Dette skal bidra til å styrkje innovasjonsarbeidet og omstillinga for å utvikle miljøvenlege, lukka og semilukka oppdrettssystem på land og i sjø.