Det er fire år sidane Jeløya-erklæringa slo fast at pelsdyrnæringa skulle avviklast. Framleis ventar mange bønder på erstatning. Illustrasjonsfoto: Alf Ove Hansen / NTB / NPK

Pelsdyrbønder ventar framleis på erstatning

Det tærer på for mange pelsdyrbønder som ventar på erstatning etter forbodet mot pelsdyrhald. No krev pelsdyralslaget at regjeringa ryddar opp og avsluttar saka.

– Det er ufatteleg at desse 270 familiane framleis ventar. Dei har betalt ein høg pris for politisk spel og byråkratiske omkampar, gjennom søvnlause og vonde netter. 6 av 10 oppgir i ei undersøking at dei har psykiske problem. 1 av 3 er blitt sjukmelde eller uføre, seier styreleiaren i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem, i ei pressemelding.

Det er fire år sidan Venstre fekk gjennomslag i Jeløya-erklæringa om å forby pelsdyrnæringa, og Stortinget vedtok forbodet i 2019. Sidan har det vore mykje fram og tilbake om erstatninga til pelsdyrbøndene, men før sommaren i fjor vedtok eit fleirtal på Stortinget å utvide erstatninga. Men utbetalingane lèt altså vente på seg.

Økonomiske problem

– Den vesle delen av erstatningar som så langt er utbetalt, har vorte eten opp av renter, kostnadar for vedlikehald og for å halde seg flytande medan ein ventar på endeleg fastsetting og utbetaling. For mange aukar gjelda for anlegg som ligg brakk. Såkornet blir ete opp. Halvparten av medlemmene våre har økonomiske problem, mens 14 prosent opplever alvorlege økonomiske problem, seier Skadsem.

– Det hastar

No meiner dei alt ligg til rette for at den nye regjeringa kan rydde opp og avslutte saka.

– No har også ESA slått fast at erstatningsordninga ikkje vil vere statsstøtte, så EØS står heller ikkje i vegen, seier Skadsem.

6 av 10 som har svart på undersøkinga seier dei har forventningar til at den nye regjeringa vil sørgje for ei rask og rettferdig erstatning.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Vi forstår at det har teke tid å få full oversikt. Men dette hastar. Kvar dag kostar både pengar og moglegheiter for bøndene, som igjen aukar prislappen for å halde dei skadeslause, avsluttar Skadsem.