Utprøving av hurtigtestaer for korona ved teststasjonen på Aker sjukehus i Oslo. Hurtigtesten gir svar 15–20 minutt etter at prøva er teken. Éin strek, som i dette tilfellet, viser at testen er negativ. To strekar betyr positiv test.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

Over éin million hurtigtestar til kommunane

Over ein million covid-19-hurtigtester blir no sende til kommunane, opplyser Helsedirektoratet. Testane vil bli fordelte etter folketalet i kommunen.

Hurtigtesten viser resultatet etter 15 minutt og skil seg frå ein PCR-test som må sendast til laboratorium for analyse.

Sistnemnde er mest presis for å avdekkje covid-19, men ein antigen hurtigtest kan brukast når det er behov for raske testsvar.

Spesielt viktig er dette ved smitteoppklaring i samband med utbrot. Ved positivt svar på hurtigtest kan ein strakssetje i gang smittesporing og karantene, og slik vinne tid samanlikna med bruk av PCR-test, skriv Helsedirektoratet.

Iein del tilfelle blir PCR-test tilrådd i tillegg til hurtigtest.

I første omgang blir det tilrådd at antigentestane blir brukte til å teste personar med symptom påcovid-19 og personar som sannsynlegvis er smitta, der det tek lang tid å få svar på einlaboratorietest.

Helsedirektoratet har bestilt i alt 5 millionar hurtigtestar og har fått ein del av desse. Nokrekommunar med utbrot har allereie fått testar. Dei næraste dagane vil testar bli sende ut via dei regionale helseføretaka. Fordelinga vil skje etter innbyggartal slik atkvar kommune skal få hurtigtestar tilsvarande 20 prosent av innbyggjarane i kommunen.