Brannvernforeningen oppmodar alle til å bruke vernebriller når dei skyt opp rakettar. Foto: Branvernforeningen.

Oppmodar alle til å bruke vernebriller

Etter nyttårsaftan i 2021 vart det rapport inn 50 personskadar til Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB). Mange av desse skadane kunne ha vore unngått dersom folk hadde brukt vernebriller når dei skaut opp rakettar.

Nyttårsfeiring blir ofte knytt til oppskyting av fyrverkeri, men ikkje alle veit korleis ein skal behandle eksplosiva. Ved hjelp av nokre enkle råd kan oppskytinga skje under trygge omstende.

– Vi har i ei årrekkje oppmoda publikum til å bruke vernebriller ved oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaftan. At nokon likevel vel å gamble med synet sitt er vanskeleg å forstå, seier administrerande direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Dei siste 10 åra har talet på augeskadar som følgje av fyrverkeri ved feiring av nyttår heldt seg nokså stabilt, viser statistikk frå Haukeland universitetssjukehus. Over 162 personar har fått skadar på auga. Av desse har 52 tilfelle vore karakteriserte som alvorlege frå medisinsk hald.

– Fyrverkeri er eksplosiv og behandlast forsiktig. Den som skyt opp fyrverkeriet bør førebu oppskytinga medan det er lyst, halde seg edru og bruke vernebriller. Alle som ser på fyrverkeri bør halde god avstand og ha vernebrillene på, seier Søtorp.

(©NPK)