Ifølgje boka «Den nye fisken», skriven av journalistane Kjetil Østli og Simen Sætre, døyr det kvar dag nesten 150.000 oppdrettsfisk før slaktemoden alder i Noreg. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Ønsker større openheit om talet døde fisk i merdar

Forfattarane bak oppdrettsboka «Den nye fisken» meiner vi er tente med å få vite kva oppdrettsanlegg som har høgast og lågast dødelegheit på oppdrettsfisk i merdar.

Det døyr i gjennomsnitt nesten 150.000 oppdrettsfisk i merdar kvar dag ifølgje boka «Den nye fisken», skriven av journalistane Kjetil Østli og Simen Sætre.

Dei meiner talet laks og regnnbogeørret som døyr i merdane før dei når slaktemoden alder er ein av dei store utfordringane i næringa, skriv E24.no.

Artikkelen held fram under annonsen.

Variasjonane mellom regionane er store når det gjeld dødelegheit. Lågast i produksjonsområde 13 lengst nord i landet med 6,7 prosent og høgast på Vestlandet og produksjonsområde 4, området frå Nordhordland til Stad, der dødelegheita var 27,2 prosent.

Østli og Sætre foreslår å ha større openheit om dødelegheita. Dei meiner offentlegheita ikkje berre må ha tilgang på tal for dei ulike regionane, men få informasjon om dødelegheita i kvart anlegg og hos kvar oppdrettar.

– Dødelegheit fortel noko om fiskevelferd. Oppdrettarar har fortalt oss at dei har dødelegheit ned i to-tre prosent. Samstundes veit vi at andre har over 50 prosent. Forbrukarane bør få vite kor laksen dei et kjem frå, seier Simen Sætre til E24. Sætre meiner òg at næringa vil ha fordel av meir openheit.

– Oppdrettarar kan lære meir av kvarandre. Dei som produserer med låg dødelegheit kan vise kva dei gjer rett, og slik få ned den samla dødelegheita og forbetre fiskevelferda.