Kulturminister Abid Raja (V) forstår at kulturlivet ønskjer meir føreseielege forhold. Mange skulle i desse dagar i gang med planlegginga av sommarfestivalane, men det er vanskeleg å seie om det blir mogleg å arrangere dei eller ikkje. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

No kan du reisa på konsert igjen, men berre der du bur

Før jul fekk kulturlivet beskjed om å avlyse og utsetje arrangement. No blir det gradvis opna opp, men publikum kan ikkje krysse kommunegrensa.

Kulturlivet har i hovudsak vore stengt dei siste vekene. No blir det igjen mogleg å arrangere konsertar, teater og andre kulturarrangement – innanfor visse rammer.

– Det vil vere reservert for innbyggjarane i kommunen. Vi ønskjer ikkje at folk reiser på tvers av kommunegrensene, seier kulturminister Abid Raja (V).

Føresetnaden er at kvar enkelt kommune sjølv har opna for slike arrangement. Det betyr at område med høgt smittetrykk, til dømes Oslo, vil vere unntak.

– Men i andre kommunar, til dømes Bergen, vil ein kunne arrangere kino, teater, konsertar. Men då må ikkje folk reise inn til Bergen for å oppleve dette altså, seier Raja.

Han trur folk vil innrette seg etter reglane.

– Kulturarrangørane vil opplyse om det på nettsidene sine. Vi veit at nordmenn har vore gode til å etterleve desse tinga, seier han.

Ser på krav om sete

Inntil vidare gjeld òg reglane om at det maksimalt kan vere 200 personar til stades viss det er fastmonterte sete. Elles er grensa ti personar.

Det har vore mange spørsmål og ein del debatt om denne avgrensinga. Raja seier at Helsedirektoratet no får i oppdrag å greie ut om smitterisikoen ved andre typar innretningar.

– Det kan vere snakk om tilviste sitjeplassar. Men inntil vidare gjeld altså regelen om 200 fastmonterte sete, seier han.

Ventar med kompensasjonsordning

Raja orienterte tysdag om ei ny kompensasjonsordning.

Artikkelen held fram under annonsen.

Formålet med ordninga er å stimulere til aktivitet i sektoren og hjelpe kulturarrangørar gjennom koronakrisa. Ein del av midlane er meint som stimulering, medan noko skal reknast som kompensasjon. Det sistnemnde vil Raja komme tilbake til. Når det blir, er uvisst.

Det får folk til å riste på hovudet hos SV, som påpeikar at kultursektoren må ha svar å kunne planleggje.

– Abid Raja er ein vente-og-sjå-minister i staden for å gi kulturlivet føreseielege forhold. Han ber kulturlivet vere fleksible og tolmodige, men klarer ikkje sjølv å levere eit tydeleg rammeverk for sommaren, seier kulturpolitisk talsperson Freddy André Øvstegård.

Han skuldar Raja for å vere full av lovnader, samtidig som han stadig skyv avgjerda framfor seg.

– Kulturministeren forspiller sjansen til å levere eit vegkart med ulike scenario, der kulturlivet kunne ha visst kva dei kva dei hadde halde seg til, gitt at vi anten opnar opp eller får nye nedstengingar. No overlèt han alt til aktørar som ikkje veit kva dei kan vente seg.

Kan ikkje love festivalsommar

Raja understrekar at han har stor forståing for at det er usikre tider for kultursektoren. Mange små og store arrangørar skal i desse dagar i gang med planlegginga av festivalar og spel, men Raja kan ikkje love at det kan gjennomførast. Det er vanskeleg å seie i januar kva slags smitteverntiltak som vil gjelde i juni, påpeikar han.

– Regjeringa ønskjer ikkje å gi råd som vi ikkje kan stå for på eit seinare tidspunkt. Vi ønskjer å gi råd som står seg, råd som ikkje er baserte på magekjensle, seier han.

Raja seier han vil gå i dialog med sektoren om behovet for ei kompensasjonsordning for 2021. Mellom anna vil han ha eit innspelsmøte der han kan møte aktørar for å få konkrete forslag.

– Eg ser fram til å høyre idear og innspel som kan føre kulturlivet ut av krisa og inn i framtida, seier kulturminister Abid Raja.

(©NPK)