Utvalsleiar Eivind Tokheim (V) meiner det må vera konsekvens i delingsvedtaka i Ullensvang. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

— Me må halda hovudet kaldt

Eivind Tokheim (V) åtvara mot faren for å handsama folk ulikt då fleirtalet gav løyve til frådeling av ei hyttetomt ved Torsnes.

Handsaminga av søknaden frå Kristian Skogseth og Berit Soldal om frådeling av tomta i Myrlid ved Skiparvik har vorte utsett to gonger. Utval for samfunn, plan og næring ynskte å reisa på synfaring før avgjerda.

Koronatiltaka og nettmøte har ført til at ho ikkje har late seg gjennomføra. Utvalet måtte difor nøya seg med ein digital gjennomgang i kart og bilete då saka omsider vart avgjord onsdag.

Fleirtalet sa ja

Med ti mot seks røyster gav utvalet løyve til frådeling av 520 rutemeter etter jordlova, i strid med innstillinga frå rådmannen. Framlegget kom frå Andreas Jacobsen (R), som argumenterte med at tomta ikkje har stor verdi for bruket og drifta av gard nummer 336/22.

Elin Eide Brattabø (H) argumenterte med at tomta ligg naturleg avgrensa av ein veg og at arealet i liten grad vert nytta. Ifylgje søknaden er arealet ueigna til jordbruk og skogbruk.

Utvalsleiar Tokheim viste til at utvalet tidlegare har «lydd» rådmannen og gjeve avslag på fleire delingssøknader. Han meiner det kan vera lurt å venta på arealdelen av kommuneplanen, som er i startgropa.

— Me må halda hovudet kaldt og sjå på kva vedtak me har gjort, sa Tokheim.

Artikkelen held fram under annonsen.

Hildegunn Espe, Jørund Kvestad og Toril Eiken i Sp; Finn Hagen (Frp); Elin Eide Brattabø, Geir Midtun (H) og Inger Synnøve Vestrheim i H; og Margrete Sandvin Eiken og Solfrid E. Horne-Moe i Ap var med og sikra Raudt fleirtal i saka.

— Kan verta vanskeleg

Kommunalsjef for kultur, samfunn og næring, Kristian Bondhus-Jensen, meiner frådelinga gjev ulemper for drifta av bruket. Han stilte spørsmål om planlegging skal skje frå sak til sak eller i ein planprosess der ein vurderer kva område som er eigna for hytter. Han minte om det prinsipielle i saka.

— Det vil vera vanskeleg å seia nei til andre saker, og ein kan få ei tilfeldig utvikling, sa Bondhus-Jensen.

John Helge Rasmussen (Ap) meiner ein bør lytta til fagfolka i administrasjonen, som han ser på som den lengde armen til Statsforvaltaren. Han meiner det gjev grunn til uro om ein held fram med å ikkje gjera som rådmannen ynskjer i slike saker.

Vidar Solvi (Ap) påpeika at søknader og saker er ulike. Han meiner vedtaket i saka vert ein god prøvestein.

— Så får Statsforvaltaren argumentera mot oss om han kjenner behov for det, sa Solvi, som sjølv røysta mot frådelinga.

Artikkelen held fram under annonsen.

Fritt omsetjeleg

Brattabø opplyste at det er eigaren av ei nærliggjande nabohytte, som har fjellrettar, som ynskjer tomta som utviding av eiga tomt. Ho ser ikkje på saka som danning av ei ny hyttetomt.

Sakshandsamar Trygve Vik opplyste at det er søkt om frådeling av ei sjølvstendig tomt, og at det ikkje er opplyst noko om at ein granne vil kjøpa henne. Bondhus-Jensen påpeika at dette uansett ikkje er relevant, all den tid tomta kan seljast til kven som helst.

Torill Skogseth (Ap) var automatisk ugild i saka av di ho er mor til den eine søkjaren.