Stortingspolitikar Audun Lysbakken (SV) spør om kulturminister Abid Raja (V) vil innføra eit statleg, øyremerkt tilskotet til mobile bibliotek på nytt, som mellom anna bokbåten Epos kan få støtte av. Foto: Stian Wiik / Møre og Romsdal fylkesbibliotek

Lysbakken ber om støtte til mobile bibliotek

I eit skriftleg spørsmål til kulturministeren etterlyser stortingspolitikar Audun Lysbakken (SV) at det på nytt blir innført eit statleg, øyremerkt tilskot til mobile bibliotek som mellom anna kan omfatta bokbåten Epos.

Fylkestinget i Vestland vedtok tysdag å avvikla drifta av bokbåten Epos, som har besøkt små stader i vestlandsfjordane sidan tidleg på 1960-talet. Dagen etter blei spørsmålet frå Lysbakken sendt til kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

I spørsmålet spør han om statsråden allereie no kan varsla om han i statsbudsjettet for 2021 vil innføra det tidlegare statlege, øyremerkte tilskotet til mobile bibliotek på nytt, som mellom anna bibliotekbåten Epos vil kunna få støtte av.

I grunngjevinga si viser Lysbakken til at bokbåten Epos er eit unikt tilbod til befolkninga på Vestlandet, særleg barn og unge.

– Når bokbåten no misser finansieringa går det ut over tilgangen på litteratur og opplevingar i heile fylket, skriv Lysbakken, og viser til at bokbåten sidan 1963 har vore eit tilbod til grender på Vestlandet utan anna bibliotektilbod.

Lysbakken peikar på at det fram til år 2000 var eit eige, øyremerkt tilskot til mobile bibliotek. SV-politikaren meiner slike bibliotek kan vera eit godt tilbod for mange i store kommunar med spreidd busetnad og eit viktig tiltak for å sikra eit bibliotektilbod for alle.

Etter at det øyremerkte tilskotet til mobile bibliotek fall bort for 20 år sidan, har talet på mobile bibliotek i Noreg ifylgje Lysbakken gått sterkt tilbake. Han viser til at det i 1995 var 55 mobile bibliotek i Noreg, med over 300.000 besøkjande kvart år, medan det i dag berre er 18 bibliotekbussar og ein bibliotekbåt att.

– Til samanlikning var det i Finland i 2013 heile 147 bokbussar i drift, skriv stortingspolitikaren.

(©NPK)