Slutt: Kremostproduksjonen vert flytta frå Øystese til Ørsta.

Legg ned meieriet i Øystese

Dei 19 kremostjobbane i Øystese forsvinn. Det avgjorde konsernstyret i Tine onsdag.

15 årsverk forsvinn ved Tine meieriet Hardanger, tidlegast i 2019. Dei tilsette fekk vita om avgjerda i eit allmøte i Øystese onsdag.

Tine satsar i staden på å utvida meieriet i Ørsta i Møre og Romsdal for å samla all kremostproduksjon der. Tine vil vurdera framtida til meieriet på Voss igjen etter at meieriet på Elnesvågen i Møre og Romsdal er bygt om til produksjon av skorpefri ost, opplyser konsernet i ei pressmelding.

Konsernet reknar med å spara 69 millionar kroner i året på dei strukturelle endringane som råkar såkalla faste produkt. Endringane vart varsla i vår, og Tine la opp til ”høyringskamp” mellom Ørsta og Øystese.

Sidan har det vore ei høyring med til saman 31 innspel om heile strukturendringa, opplyser direktør for spesialprodukt i Tine, Anne Siri Høiland.

– Litt matt

Tillitsvald ved meieriet i Øystese, Sigurd Laupsa, seier dei tilsette ikkje uventa er skuffa over avgjerda og den usikre framtida.

– Dei er oppgjevne og lei seg. Me hadde frykta dette, men trudde me hadde ei rimeleg god sak. Etter mi meining har Tine teke for lite omsyn til kvaliteten og leveringsevna vår, sjølv om me er klar over at Ørsta har eit større anlegg og tilgang på geitemjølk heile året. Dei tilsette der har nok vore flinkare enn oss til å bruka mellom anna fylkeskommunen. Sunnmøringar er jo sunnmøringar, seier Laupsa.

Han slår fast at i praksis er dei tilsette frå no av jobbsøkjarar. Dukkar det opp tilbod, vil dei fleste byta arbeid, tippar han.

– Risikoen er at så mange sluttar at me ikkje greier å produsera kremost lenger. Me tener gode pengar på osten og er eit av dei mest veldrivne meieria i landet, meiner Laupsa.

Han reknar det som lite realistisk at tilsette vil flytta eller pendla til eit av dei andre meieria.

Mange tilsette har arbeidd for Tine i over tjue år. Arbeidsmiljøet og trivnaden har vore svært god. Vona til Laupsa er at det vil halda fram sjølv om dei tilsette no har ei uvisse hengjande over seg.

– Ørsta meir framtidsretta

Meierisjef Paul Henning Samnøy, som i tillegg leiermeieriet på Voss, gler seg over at sistnemnde meieri ikkje er vedteke nedlagt, men forstår vonbrotet i Kvam.

– Dei tilsette føler nok at avgjerda er feil, seier han.

Anne Siri Høiland var til stades i Øystese onsdag. Ho framhevar at lønsemda i å samla anlegga er utvilsam, men at det var ei vanskeleg avgjerd. Ei totalvurdering resulterte i at Ørsta-meieriet, med vel femti tilsette, vart rekna som det mest framtidsretta anlegget.

– I Hardanger har ein levert stabilt og med god kvalitet på eit veldig godt anlegg. Ein har unik kompetanse og har arbeidd mykje med utvikling, men me måtte gjera eit val og sjå framover, seier Høiland.

Måndag kjem omstillingssjefen i Tine for å orientera dei tilsette om vegen vidare og om omstillingsordningane til konsernet. Målet er å unngå oppseiingar. Bedriftshelsetenesta var til stades etter allmøtet onsdag, og kjem til å vera tilgjengeleg vidare om det er trong for tilbodet.

Tine eig lokala i Øystese. Konsernet har ikkje vurdert kva som skal skje med dei når produksjonsutstyret er flytta.

Skuffa ordførar

Ordførar i Kvam herad, Jostein Ljones (Sp), har engasjert seg for å berga meieriet både gjennom formelle og uformelle kanalar, og er skuffa over avgjerda. Han meiner det vert eit stort tap for Kvam og Tine å mista spesialkompetansen til dei dei tilsette ved Tine meieriet Hardanger.

Ljones har registrert at jordbruksnæringa har engasjert seg og vore synleg i kampen for meieriet på Sunnmøre. Det same har han i liten grad observert i Hordaland. Til dømes møtte berre eit halvt dusin mjølkeprodusentar opp på eit møte om saka i regi av det lokale meieriet, seier ordføraren. Det vert stadfesta av Sigurd Laupsa. Møtet var midt i våronna. På eit tilsvarande, vel å merka ope og utlyst, møte på Voss møtte om lag hundre personar fram.

– Eg er skuffa over at bøndene ikkje har vist meir engasjement. Det har vore lågt, seier han.

– Engasjementet har vore dårleg. Bøndene har ikkje lenger den same tilknytinga til meieriet. Dei er ikkje innom, seier Laupsa.

Ordføraren seier kvemmingane no må konsentrera seg om å skapa ny aktivitet i lokala etter at meieriet vert borte. Han ser ikkje bort frå at ein konkurrent kan sjå seg syn med å slå seg ned viss både Voss og Hardanger om nokre år vert ståande utan meieri.

– Dei tilsette har sjølvsagt lojalitet til arbeidsgjevaren, men vil måtta byrja sjå seg om etter anna arbeid. Eg trur konkurrentane vil sjå at det finst kompetanse i Kvam som kan nyttast, seier Ljones.

Tek tid

Tine skriv i pressemeldinga at det vil ta fleire år før alle endringane kan gjennomførast. Det vil ikkje skje før etter at jarlsbergproduksjonen for eksport er avvikla i 2020/2021, seier Tine. Brunost- og gommeprodukta vil verta flytta frå Elnesvågen og Ørsta til andre meieri.

Meieriet på Voss vil verta drive i fleire år til, men med avgrensa investeringar i perioden, skriv Tine i ei pressemelding.

– Eg har stor forståing for at mange medarbeidarar vil føla uvisse, men me skal ta oss av kvar enkelt for å skapa mest mogeleg tryggleik, seier konserndirektør Per Ivar Berg i Tine i i ei pressemelding.

Han forsikrar at Tine vil vera positiv til samarbeid med lokale interessentar om ny næringsverksemd.

D-dag: Meierisjef Paul Henning Samnøy og direktør for spesialprodukt i Tine, Anne Siri Høiland, kringkasta ein lite velkomen bodskap på meieriet i Øystese onsdag.
Skuffa: Tillitsvald Sigurd Laupsa vart matt av meldinga som kom om nedlegging av ein viktig arbeidsplass i Kvam. Meieriet har dei siste åra produsert kremost, om lag 1.300 tonn i året. Laupsa fryktar at produksjonen kan stogga ein periode dersom mange tilsette byter beite.
Les også
Meieriet står i fare
Les også
Ottast for ostekompetanse i Øystese