15. desember 2019

– Dette vert eit tidsskilje

Når Hardangerbadet opnar, startar ein ny periode i Kvam, meiner ordførar Torgeir Næss.


14. Desember 2019

Kvamsøy: Rådmannen meiner at alt var på stell

Ingenting gale vart gjort då heradsstyret vedtok kommuneplanen 8. oktober, meiner rådmannen i Kvam.


12. Desember 2019

Nils leier ei verksemd som omset for nesten 20 millionar

Vest systempartner AS (VS) er mest kjent for å levera betalingsløysingar til butikkar og serveringsstader. Dei siste åra har avfall vorte ei viktig inntektskjelde.


12. Desember 2019

Kyrkjeverja i Kvam skiftar beite

Håkon Norheim

norheim@hf.no

Olav Skeie Lid kjem ikkje tilbake til stillinga etter permisjonen.


12. Desember 2019

Alle var edru


12. Desember 2019

– Inga klar tilråding om kai

Administrasjonen rakk ikkje å vurdera kaibygging i budsjettarbeidet.


12. Desember 2019

Fleire vil samla inn klede i Kvam

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Fleire firma har bede Kvam herad om å få setja ut konteinarar i heradet.


11. Desember 2019

Kvam herad risikerer stor meirkostnad med Hardangerbadet

Utleige av basseng og garderobar til Hardangerbadet AS kan vera i strid med føringane for tildeling av spelepengar. I så fall kan den kommunale kostnaden auka monaleg.


10. Desember 2019

– Lønsam for samfunnet, men ikkje straumkundane

Northconnect-kabelen er eit samfunnsøkonomisk lønsamt prosjekt, men vil auka dei norske straumprisane, konkluderer Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) med.


09. Desember 2019

Bur gav byråkratisk usemje

Tom Christian Lie Vikør ynskjer å setja opp eit mellomalderbur, eller vengjebur, på Gjermundsgarden på Sandven i Norheimsund. Rådmannen meiner det er plassert for nær vegen. Politikarane vil sjå nærare på tomta.


09. Desember 2019

Nytt fyrtårn i Kvam

Toyota Norheimsund AS er sertifisert som miljøfyrtårn.