Publisert 14. april 2019 kl. 00.01.

Krev monaleg betre utgreiing, men har tru på god oppgradering

Som HF skreiv sist veke, er arbeidet med tilrettelegging i Vikefjøra godt i gang. Fylkesmannen har sendt ei ny fråsegn, etter at prosjektleiar Per Eikeland reiste til Bergen for å drøfta saka med statens mann. Det hende etter at Fylkesmannen fyrst sende ei kritisk fråsegn til søknaden om dispensasjon frå byggjeforbodet langs sjøen for tiltaket. Etter møtet har Fylkesmannen sendt ei tilleggsfråsegn.

Han skriv at ein ny søknad lyt vera tydeleg nok at til at kommunen kan gjera vedtak. Følgjene av tiltaket for strandsonevernet må gjerast greie for. Fylkesmannen oppmodar kommunen om å vurdera plasseringa av baderampen og trongen for steinlegging av heile stranda. Situasjonsplanen må visa rett plassering og dei ytre rammene. Han slår fast at det mest omfattande tiltaket, utfylling i sjøen, allereie er gjennomført før kommunen har handsama sin eigen søknad.

Fylkesmannen skriv at han har tru på at oppgraderinga vil gjera området meir attraktivt og tilgjengeleg for ålmenta.