Krav om gult nivå i skular og barnehagar blir oppheva

Regjeringa opphevar det nasjonale kravet om gult nivå i skular og barnehagar, men tilrår å behalde nivået der smittenivået tilseier det.

Jamleg testing i skular og barnehagar skal i større grad nyttast i område med høgt smittetrykk, heiter det i det nye tiltaket til regjeringa.

Kommunane skal justere tiltaksnivået etter den lokale smittesituasjonen.

– Barnehagar og skular må ha beredskap for rask overgang til strengare tiltaksnivå, fastslår regjeringa.