Mellombels manglar kraftverket ved Tokagjelet skilt og gjerde. Administrerande direktør i Clemens kraft AS, Knud Nørve, fortel til NRK at sikringstiltak er i kjømda. Foto: Bård Valvatne

— Kraftverk førebels utan sikringstiltak

Kraftverket i Tokagjelet som skal stå ferdig til våren, manglar skilting og anna sikring i elva.

Det skriv NRK Vestland tysdag.

Sundag kveld vart tre personar og ein hund tekne av straumen då dei skulle kryssa Langvotnevatnet, som ligg ved kraftverket. Måndag gjorde redningsmannskap funn av båten, årer og klesplagg som truleg er knytte til dei sakna. Same kveld vart redningsaksjonen endra til eit søk etter omkomne.

Sikringa ved ein terskel i samband med kraftverket skal undersøkjast nærare, opplyste Terje Sperrevik, politistasjonssjef ved Kvam, Samnanger og Tysnes politistasjon, i ein pressekonferanse tysdag. Men i fyrste omgang er det den pågåande leiteaksjonen som vert prioritert.

— No har me vore i ein redningsfase, før me har gått over i ein søksfase. Mellom anna sikringa må me sjå på saman Kvam herad og Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) seinare, seier Sperrevik.

Terskelen, som ligg rett før fossen, vart ifylgje rikskringkastingskanalen ferdigstilt i 2020. Han skal ikkje ha endra vasstanden i Langvotnevatnet.

Utbyggjaren har tryggleiksansvaret

NVE har godkjent både detaljplanen for miljø og landskap, og tekniske planar som blant anna omhandlar tryggleik. Men ifylgje NVE er det utbyggjaren som er ansvarleg for skilting og anna sikring av vasskraftverk, skriv NRK.

— Utbyggjaren har ansvaret for tryggleiken både under bygging og i drift. Han må gjera ein risikoanalyse og setja i gang tiltak i tråd med analysen for å sikra ålmenta, seier seksjonssjef Mari Hegg Gundersen til rikskringkastaren.

Gundersen konstaterer at det ikkje er utbyggjaren sitt ansvar å redusera risikoen som har vore kring utløpet frå vatnet tidlegare.

Uviss effekt på straumtilhøva

NVE seier til NRK at det er vanskeleg å seia om terskelen har endra straumtilhøva før anlegget vert sett i drift.

— Det er vanskeleg å seia om terskelen påverkar vassføringa særleg. Utbyggjaren skal senda oss ein sluttrapport seinast seks månader etter at anlegget er i drift. Fyrst då kan ein vurdera om anlegget har hatt effekt på vassføringa i elva og straumen i vatnet, seier Gundersen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Ho opplyser vidare at terskelen er plassert i tilstandsklasse 0. Det vil seia at det er liten risiko for personskadar eller materielle skadar dersom han ryk.

Administrerande direktør i Clemens kraft AS, Knud Nørve, seier til NRK at skilt og gjerde skal setjast opp, men byggherren er ikkje komen så langt enno. Han fortel også at risiko skal vurderast før anlegget vert sett i drift.