Administrerande direktør Arne Tillung (t.v.) og maskinist Johannes Lie ved Kvam Kraftverk AS i den gamle kraftstasjonen til Skulafossen kraftstasjon.

Kraftstasjon på flyttefot

Den nye kraftstasjonen ved Skulafossen tek form. Torsdag 5. mars vart den nye generatoren heist på plass. Denne månaden vart den gamle stasjonen teken ut av drift.

Ifølgje administrerande direktør i Kvam Kraftverk AS (KK), Arne Tillung, var ei oppgradering av kraftstasjonen heilt naudsynt. Kraftstasjonen vart bygd på 1920-talet, men har vore oppgradert fleire gonger. Førre gong var i 1974. Det var med brukt utstyr.

– Maskinar og røyrgate vart bygd i 1950 og vart importert til Kvam frå Oppdal. Me har stelt godt med maskinane og dei har vart lenge, men no var tida inne for å oppgradera. Utstyret byrjar verta så gammalt at det er vanskeleg å få tak i reservedelar, seier han.

Artikkelen held fram under annonsen.

Valde nybygg

Den nye generatoren vart løfta ned i kraftstasjonsbygget torsdag 5. mars.

Då KK bestemde seg for å renovera stasjonen, vart fleire løysingar vurderte. Verksemda enda med ei løysing der ein legg ned den gamle kraftstasjonen og byggjer ein ny kraftstasjon ved sida av. Deler av den gamle vassvegen frå Byrkjenesvatnet vert framleis brukt, men det meste av røyrgata er ny. Nytt er også kraftstasjonsbygget, turbinen, generatoren og det elektriske utstyret.

– Årsaka at me valde å byggja ny kraftstasjon er at då kan den gamle stasjonen produsera straum medan den nye vert bygd. Det gjer at me unngår eit stort inntektstap, fortel Tillung.

Medan den gamle vassvegen låg på utsida av fjellet, er mykje av den nye vassvegen lagt i ein tunnel.

– Det er dårleg fjell i området og utfordrande å ha folk som arbeider i fjellsida. Skulle me lagt ny røyrgate i dagens trasse, ville me fått ei HMS-utfordring. Det at røyrgata kjem inne i fjellet gjer òg at den vert mindre synleg. Med tanke på kor mykje straum stasjonen produserer, tykkjer eg fotavtrykket i naturen er lite. Ein må gå heilt opp til stasjonen for å sjå at det er kraftproduksjon i dette området, seier Tillung.

Ferdig i haust

Arbeidet med å byggja ny kraftstasjon byrja hausten 2018. Planen er at den nye stasjonen skal byrja produsera straum i løpet av august eller september.

Tillung var til stades ved stasjonen torsdag 5. mars for å sjå den meir enn tretti tonn tunge generatoren verta heisa på plass.

Administrerande direktør Arne Tillung var på plass for å få med seg generatorløftet tidleg i mars.

Prisen på den nye kraftstasjonen er 47,5 millionar kroner. GBS Entreprenør AS har kontrakt på bygget, røyrgata og betongarbeidet og Tillung fortel at mange lokale verksemder er involvert i prosjektet.

– Det einaste leverandøren som ikkje kjem frå Kvam, er Rainpower AS, som leverer turbin, generator og det elektriske anlegget, seier han.

Artikkelen held fram under annonsen.

Den nye stasjonen vil produsera om lag ti prosent meir straum enn den gamle. Ein reknar med at stasjonen i dag produserer straum til om lag 1.500 husstandar. KK er eigt av Kvam herad. Kraftverket driv tre kraftstasjonar. Dei to største er Skulafossen og Kaldestad. I tillegg driv kraftverket ein liten stasjon i Fyksesund.

Vart brannskadd

Det gamle kraftstasjonsbygget til Skulafossen kraftstasjon. Initialane på veggen står for Strandebarm kommunale e-verk.

Laurdag 7. mars byrja det brenna i ein kraftkabel på veggen på utsida av den gamle kraftstasjonen. Røyk og flammar kom inn gjennom eit vindauga og førte til mykje sot inne i bygget. Aggregata vart stoppa og bygg og utstyr reingjort før drifta heldt fram. hendinga førte ikkje til produksjonstap ettersom det var plass til meir vatn i magasinet, ifølgje Tillung.

Drifta vart stogga for godt 12. juni.

– Årsaka til at me valde å byggja ny kraftstasjon, er at den gamle stasjonen kan produsera straum medan den nye vert bygd. Det gjer at me unngår eit stort inntektstap og at forsyningstryggleiken for straum i området ikkje vert svekt, fortel Tillung.