Kommunalminister Nikolai Astrup (H) legg nye 7,3 milliardar kroner på bordet for å sikre kommuneøkonomien i 2021. Foto: Jil Yngland / NTB / NPK

Kommunane får 7,3 milliardar ekstra i koronahjelp neste år

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) set av 7,3 milliardar ekstra til kommunane på 2021-budsjettet for å dekkje ekstraordinære koronautgifter i første halvår.

Ei arbeidsgruppe med representantar frå KS og fleire departement la nyleg fram ein delrapport om kommuneøkonomien i kjølvatnet av pandemien.

– Forslaga er baserte på utrekningane til arbeidsgruppa og skal dekkje meirutgifter og mindreinntekter knytt til koronapandemien i første havlår av 2021, sa Astrup på ein pressekonferanse torsdag.

Dei ekstra løyvingane til kommunane blir formelt lagde fram i form av eit såkalla tilleggsnummer til statsbudsjettet for neste år 6. november.

Av dei 7,3 milliardane går 5,9 milliardar kroner til kommunane. 4,4 milliardar blir sett av til auka innbyggjartilskot, medan 1,5 milliardar kroner blir fordelte som skjønnsmidlar.

I tillegg får kommunane 321 millionar kroner over rammetilskotet til stillingar knytte til kontroll med etterleving av reglane for arrangement, serveringsstader og arbeidstakarar.

950 millionar kroner går til fylkeskommunane gjennom auka skjønnstilskot for å dekkje tapte billettinntekter i kollektivtrafikken, reduserte brukarbetalingar i tannhelsetenesta og meirutgifter i vidaregåande opplæring.

Regjeringa foreslår i tillegg 100 millionar kroner for at fleire kan nytte vaksenretten til vidaregåande opplæring.

Løyvingsforslaga i tilleggsnummeret kjem i tillegg til forslaga som allereie ligg inne i regjeringsforslaget til statsbudsjett.