Drikkevasskjeldene våre er sårbare og meir ekstremvêr kan få konsekvensar for kvaliteten på drikkevatnet. Her ser vi drikkevasskjelda ved Kleppe vassverk i Askøy kommune som gjorde over 2.000 innbyggjarar sjuke i fjor sommar. Foto: Marit Hommedal / NTB / NPK

Klimaendringane kan påverke vasskvaliteten

Klimaendringane vil truleg føre til meir ekstremvêr dei neste åra. Drikkevasskjeldene våre er sårbare og meir ekstremvêr kan få konsekvensar for kvaliteten på drikkevatnet.

– Verst moglege scenario for oss og sikkert for ein del andre vassverk er framveksten av giftproduserande bakteriar. Det har ikkje anlegget vårt moglegheit til å reinse vekk, og det kan potensielt føre til at vatnet ikkje kan brukast som drikkevatn, sa sivilingeniør Helene Nes frå Haugesund kommune under eit webinar i regi av Miljødirektoratet tysdag.

Nes var invitert til webinaret for å dele erfaringar frå ei klimarisikovurdering dei har gjennomført av råvassforsyninga si. Bakgrunnen for at dei gjennomførte ei slik vurdering var at kommunen i ein periode hadde sett ei negativ utvikling i vasskjelda. Nes peika under webinaret på at kommunen såg behov for å finne ut korleis vêr og temperatur i framtida ville påverke vasskjelda – slik at dei kunne planleggje investeringar på kort og lang sikt.

Artikkelen held fram under annonsen.

Såg på klimapåverking

– I klimarisikovurderinga vår såg vi på kva naturhendingar som hadde potensial til å påverke kvaliteten på vatnet, sa Nes.

Ho peika på at klimaendringane kan vere med å bidra til ein auke i framveksten av smitteframkallande organismar.

– Også høgare gjennomsnittstemperatur gir ein aukande vekst av visse parasittar, sa Nes.

Vidare trekte ho fram at ekstremvêr og flaum òg kan auke framveksten av uønskte parasittar i drikkevasskjeldene.

Råvasskvaliteten har ringverknader

Nes peika vidare på at ein har moglegheit til å reinse råvatnet dersom kvaliteten går ned, men at det er noko ein helst vil unngå.

– Det inneber auka brukt av kjemikaliar, auka produksjon av slam og drifta blir meir utfordrande.

– Det er i alle høve viktig å ha god beredskap på plass. Menneskeleg og teknisk svikt kan skje, og det er difor viktig å ha eit godt utgangspunkt for å handtere uventa ting, sa ho.