18. oktober 2019

Avsluttar drifta 1. november

Hotellet i Jondal vert stengt inntil vidare frå 1. november.


18. Oktober 2019

Vik ikkje frå investeringsplan

Det er avgjerande å fullføra planane for skule og fleirbrukshall, meiner jondalspolitikarane.


17. Oktober 2019

Vil dekkja advokatutgifter for Handegard

Sigrid Brattebø Handegard bør få dekt 30.000 kroner i advokatutgifter i samband med varslingssaka.


16. Oktober 2019

– Råkar ålmenta og tek lite styring

Fylkesmannen fremjar motsegn til «bresenterplanen» ved Hardanger House.


09. Oktober 2019

Søkte om pengar, fekk kommunalt initiativ

Rådmannen tilrådde å gje 600.000 kroner frå næringsfondet til snøkanoner på Folgefonna. Plan- og driftsutvalet (PDU) valde å i staden å freista få i gang eit spleiselag.


09. Oktober 2019

– For stor kai


04. Oktober 2019

Biletserie: Feira tett velkomstsenter ved fonna

Fredag var det kranselag på det nye velkomstsenteret på Folgefonna.


02. Oktober 2019

Budsjettet auka med 70 millionar kroner, men rådmannen nemnde det ikkje

Kostnaden med skulevøle og idrettshall i Jondal har auka frå 103 til 172 millionar kroner, men er ikkje grunngjeven i budsjettet og tertialrapporten i år.


02. Oktober 2019

Kostnadsauke vekte sterke reaksjonar frå naboane

Skuleopprustinga og idrettshallen i Jondal vil legga band på økonomien i nye Ullensvang. Prisauken på 70 millionar kroner vekte oppsikt i fellesnemnda.


01. Oktober 2019

Tilrår ein tidel av snøkanonsum

Visitfonna AS bad om 6 millionar, men må truleg nøya seg med 0,6 millionar kroner til snøkanonar til å sikra lengre skisentersesongar og byggja opp isbreen.


30. September 2019

Meir lading i Jondal


27. September 2019

Stiller spørsmål om plankontor i Jondal

Omsyn til brukarane, samlokalisering og unødig flytting av tilsette kolliderer med intensjonen om arbeidsplassar i Jondal.


27. September 2019

Venskapleg og mellombels graffiti

Strålande sol, uvanleg høg temperatur og ein lang vegg til fri disposisjon.


26. September 2019

Snart reiser fleirbrukshallen seg i Jondal

Arbeidet med fleirbrukshall og skulevøle er utfordrande, men i rute.