Fotgjengarar: Tomine Sæhle Pedersen (7, t.v.), Liva Linga Fagervik (8) og Ingvill Linga fekk seg ein støkk då ein buss passerte skummelt nær dei i vinter.

Jentene la om skulevegen etter nesten-ulukke. No tek heradet grep

Skulebussane ved Kvam ungdomsskule legg om ruta i ein prøveperiode.

5. desember var Ingvill Linga på veg til barneskulen i Øystese i lag med dottera Liva Linga Fagervik (8) og venninna hennar, Tomine Sæhle Pedersen (7). Då dei heldt på å kryssa i det då merkte kryssingsfeltet mot brua over Øysteseelva, kom ein buss køyrande. Han såg ikkje ut til å bremsa, og Linga stoppa borna. Bussen køyrde rett forbi, farleg nær dei tre, seier Linga.

Ho fortel at føret var glatt. Det var mørkt, men alle tre hadde på refleksvest. Bussen burde ha sett dei, seier ho.

- Me kvapp litt. Eg angrar på at eg ikkje gjekk tilbake og snakka med sjåføren. Viss ikkje eg hadde vore med, veit eg ikkje kva som hadde skjedd.

Også borna seier dei fekk seg ein støkk.

Etter hendinga seier Linga at dei heller går langs fylkesvegen til skulen.

- Borna var veldig einige om at dei ikkje ville gå denne vegen åleine, i alle fall, seier Linga.

- Kaotisk

Linga seier at ho stundom har opplevd situasjonen på busshaldeplassen som kaotisk, særleg til dømes skidagar med mange bussar og mange foreldre som køyrer borna.

Ho meiner det er naudsynt å ta grep. Tidlegare i år vart det måla merking som synte kor ein skulle kryssa vegen og svingradiusen til bussane, men vegmerkinga vart snart vanskeleg å sjå. Dei som ikkje var kjende, kunne ha vanskar med å vita kor dei skulle kryssa, seier Linga.

Tek grep

Kvam herad, Tide, Statens vegvesen og foreldrearbeidsutvala ved barne- og ungdomsskulen i Øystese hadde eit møte for å drøfta situasjonen i vinter. I etterkant vart det gjort ein test der bussane parkerte ved langsida til idrettshallen og køyrde direkte ut til hovudvegen.

Heradet prøver no nettopp denne løysinga i samband med skulestart, vert det opplyst på heimesida til kommunen. Nye felt som viser kor elevane skal gå til bussane, er måla. Bussane til Norheimsund, Steinsdalen og Tørvikbygd får stoppestad langs idrettshallen. I staden for å snu på området, skal bussane køyra vidare forbi Holmatun og fotballbanen.

Minibuss til Skårsvatnet og Tolomarka får stoppestad ved trappa til ungdomsskulen. Dei køyrer inn og ut via brua over Øysteseelva.

Bussen til Ålvik plukkar opp elevane ved barneskulen etter skuletid.

Det vert forbode å parkera langs idrettshallen kvardagar mellom 7.30 og 16.00. Heradet oppmodar om å visa varsemd når ein køyrer eller går i området.

Vil ha gangfelt

Prøveløysinga inneber førebels ikkje merking for fotgjengarar som skal kryssa vegen til brua over Øysteseelva.

Elisabeth Fimland Vik spør seg om dette er det beste Kvam herad kan prestera. Ho meiner området framleis er uoversiktleg og fortel at dottera hennar har vore usikker på kor det er meininga at fotgjengarar skal gå. Mellom anna fordi det tidlegare er måla eit «skrapefelt», som ein helst ikkje skal køyra eller gå på, og ikkje noko gangfelt. Ho meiner skrapefeltet bør fjernast for å unngå forvirring.

Ifølge rådmannen skal det opparbeidast opphøgde fortau dersom løysinga fungerer tilfredsstillande. Det vil verta vurdert behov for ekstra gatelys. Illustrasjonen på heimesida syner dessutan gangfelt over vegen.

Vik meiner gangfeltet burde vore på plass i prøveperioden.

- Saka vart først teken opp for tre år sidan, og ulike løysingar har vorte drøfta. Når ein no har landa på ei, burde ein i alle fall klara å laga eit gangfelt. Det handlar om tryggleiken til ungane. Dei må vita kor dei skal gå, seier Vik.

Ho påpeiker at brukarar av idrettshallen og Holmatun òg ferdast i området.

Elles er ho positiv til at bussane berre skal gå éin veg.

Trygve Vik har vore engasjert i saka gjennom foreldrearbeidsutvalet. Han meiner løysinga som vert testa, framstår som grei - dersom ho vert gjennomført i praksis.

Han har sjølv ikkje vore på staden etter at skulen byrja att, men han har sett skissa.

- Det er nok den beste løysinga ein kan få til utan å laga veg om Vik, gitt at alle fysiske tiltak vert gjennomførte og handheva, seier han.

Løysing: Felt og piler viser korleis elevane skal kryssa busshaldeplassen. Elevane viser kvar dei faktisk kryssar han. Dei første dagane etter skulestart var vaksne til stades for å hjelpa.
Haldeplass: Dei fleste bussane stoppar no på langsida av idrettshallen og køyrer direkte ut til fylkesvegen, forbi Holmatun og idrettsbanen.