Halvparten av befolkninga er bekymra for at hytteutbygging kan true naturen. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Halvparten av oss er bekymra for hyttebygging i naturen

Halvparten av befolkninga er bekymra for at den samla hyttebygginga i Noreg går hardt utover naturen, viser ei fersk undersøking.

Undersøkinga er gjennomført av Ipsos på oppdrag frå Norsk Friluftsliv.

Den viser også at det er ein høgare del kvinner enn menn som er bekymra for at hyttebygginga går utover naturen. 58 prosent av kvinnene svarer dei er bekymra, samanlikna med 46 prosent av mennene.

Artikkelen held fram under annonsen.

Bekymringa hos folk generelt er størst i Oslo, der heile 66 prosent – to av tre – svarer at dei er bekymra for dette. Til samanlikning svarer 45 prosent det same på Vestlandet, medan 53 prosent er bekymra i Midt-Noreg. Andelen ligg på 54 prosent på Austlandet og 39 prosent i Nord-Noreg.

Norsk Friluftsliv er ikkje overraska over funna.

– Dei siste åra har vi sett ei dramatisk nedbygging av norsk natur. Arealendringar som skogbruk, vegbygging, men også hyttebygging, er alle døme på alvorlege truslar mot naturen. Det å byggje ned heile arealet som er sett av til nye hytter, vil rett og slett vere på kollisjonskurs med dagens natur- og klimamål, seier generalsekretær Bente Lier i Norsk Friluftsliv.

Mange stader i landet er hytteutbygging eit sensitivt samtaleemne, seier Lier.

– Temaet vekkjer mange kjensler, og det kan vere tøft å vere ei tydeleg stemme imot utbyggingsprosjekt der ein sjølv bur. I mange kommunar har hyttebygging vore ei viktig inntektskjelde, men på sikt kan det vise seg at dette har ein høg pris både for naturen og bulysta.

(©NPK)