Forsking på gen hos ferskvasslaks kan gi betre avl på oppdrettslaks.Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Genforsking skal gi betre oppdrettslaks

No har forskarar kartlagt gena til fleire stammar av ferskvasslaks i jakta på gode eigenskapar. Det kan igjen føre til betre avl på oppdrettslaks.

Vanleg laks vandrar mellom ferskvatn og sjø. Den er anadrom. Men under landhevinga i siste istid blei nokre laksar fanga i ferskvatn. Desse dannar no eigne stammar av ferskvasslaks, og det finst ikkje mange av dei.

– Målet vårt var å identifisere kva ferskvasslaksen har som ikkje anadrom laks har, og omvendt. Vi brukar ferskvasslaks som ein referanse for å finne ut kva gen som er viktige for å overleve i sjøen, eller som gir meir omega-3 eller sjukdomsmotstand, fortel forskar Erik Kjærner-Semb på nettsidene til Havforskingsinstituttet.

Artikkelen held fram under annonsen.

Forskingsgruppa hans jobbar blant anna med korleis genteknologi kan gi betre oppdrettslaks.

For å få nok samanlikningsgrunnlag, har forskarane undersøkt stammar av ferskvasslaks frå Noreg, Sverige, Finland, Russland og USA.

No skal det gjerast eksperiment med ferskvasslaks for å slå fast nøyaktig kva genvariantar som styrer kva eigenskapar.

– Så kan vi sjå om desse gir fordeler eller ulemper. Deretter kan vi bruke kunnskapen i avl eller genredigering for å fremme gunstige trekk hos oppdrettslaks, seier Kjærner-Semb.