På nettsida til Skatteetaten kan ein mellom anna tipse viss ein har mistanke om skattesvik. Frå søndag overtek etaten òg oppgåvene til kemneren i kommunane òg.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Frå søndag blir Skatte-Noreg samla på éin stad

Den 1. november overtek Skatteetaten oppgåvene som kemnerane i kommunane har no, som å krevje inn skatt og kontrollere skattar og avgifter.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark ser det som historisk når ting skal bli enklare for privatpersonar og bedrifter frå søndag.

Skatteetaten overtek rettleiing, innkrevjing av skatt og ei rekkje andre oppgåver, slik at alle førespurnader om skatt skal rettast til den eine etaten.

Artikkelen held fram under annonsen.

– No treng du ikkje lenger vurdere om du skal vende deg til kommunen eller Skatteetaten når du treng hjelp med skatt – du får svar på alle skattespørsmål på éin stad, seier skattedirektøren.

Det blir eitt nummer for alt, eventuelt høve til å chatte på nett og Facebook-sidene «Skatten min» og «Skatten min bedrift».

Over tusen tilsette blir flytta

Endringa inneber at nesten 1.100 skatterelaterte tilsette blir overførte frå kommunane til Skatteetaten saman med oppgåvene dei har. Skatteetaten har kontorstad 57 stader i landet.

Oppgåvene som er overførte til Skatteetaten, er mellom anna behandling av restskatt, skattepengar til gode, tilleggsforskot, forskotstrekk, arbeidsgivaravgift, motrekning og utleggstrekk knytt til skattekrav, skatteattestar og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Dei som har ei sak under behandling, skal få denne overført til Skatteetaten frå det gamle skattekontoret sitt og då kanskje med ny saksbehandlar eller kontaktperson.

Kommunane skal elles framleis ha ansvaret for innkrevjinga av kommunale krav, som eigedomsskatt og kommunale avgifter.

Litt grums i maskina

Heilt på skjener går det likevel ikkje, for sjølv om Skatteetaten overtek ansvaret søndag, så blir ikkje nettsidene oppdaterte med ny informasjon på Skatteetaten.no før måndag 2. november.

Skal ein møte opp ved skranken på eitt av kontora, må ein først bestille time.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det er viktig å merkje seg at på grunn av koronasituasjonen er skrankerettleiinga berre tilgjengeleg for tenester som krev personleg oppmøte, seier Schanke Funnemark.

Gyldig grunn til å bestille time og møte opp er då viss du skal søkje om skattekort for første gong og er utanlandsk statsborgar, om du skal melde flytting til Noreg, få utført ID-kontroll, gjennomføre DNA-test eller stadfeste farskap.

Å klage på at du til dømes enno ikkje har fått tilbake på skatten, noko fleire akkurat no ventar på, ifølgje innlegg på facebooksida «Skatten min», skal du altså frå søndag av vende deg til Skatteetaten.

(©NPK)