– Gode vegnormalar er viktig i det vidare arbeidet med alle prosjekt vi har under planlegging, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Henrik Jonassen / Samferdselsdepartementet

– Forslag til nye vegnormalar kan spare naturinngrep og klimagassutslepp

– Etter at vi bad Statens vegvesen om å sjå nærmare på vegnormalane, foreslår dei no meir fleksible ordningar. Dette er eit interessant forslag, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Han trur fleksible vegnormalar vil føre til at dei som byggjer vegen, kan tilpasse vegane meir til terrenget og behovet. Han seier regjeringa vil sjå nærmare på dette, før dei konkluderer.

Formålet med å be Statens vegvesen gå gjennom vegnormalane, var å sjå om det var mogleg å hente ut klimagevinstar og kutte kostnader blant anna ved å endre terskelen for når ein skal byggje firefelts veg. Statens vegvesen la fram sine forslag 15. juni.

Dei foreslår mellom anna å gjere det mogleg å byggje to/trefelts veg på strekningar med meir trafikk enn det som er lovleg i dag. Dei foreslår også at 90 km/t og 100 km/t skal vurderast på motorvegar med fire felt ved gjenbruk av eksisterande vegar, i tillegg til 110 km/t.

Dei foreslår blant anna å auke terskelen for når ein kan byggje smal firefeltsveg frå 6.000 til 8.000 køyretøy i døgnet.

– Litt av bakgrunnen for bestillinga er å sjå dette i samanheng med kva vegar vi skal prioritere i åra som kjem. Med meir fleksibilitet kan det vere aktuelt å gjere endringar på ein del strekningar. Det er for tidleg å konkludere i saka, men dette er eit fagleg innspel i vurderingane vidare, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i ei pressemelding.

Statens vegvesen seier på si side at vegbyggjarar bør ha større fleksibilitet i val av vegstandard. Det vil bidra til meir gjenbruk av gammal veg når det blir bygd nytt. Dei meiner gjenbruk av eksisterande vegar har ulemper i byggjeperioden, men at det vil redusere terrenginngrepa.

Artikkelen held fram under annonsen.

Dei meiner det også er eit bidrag til å redusere kostnader og gi auka berekraft.

(©NPK)