Det trengst fleire førebyggjande tiltak for å få ned talet på lakselus per fisk i oppdrettsnæringa, meiner forskar Anne Dagrun Sandvik ved Havforskingsinstituttet. Foto: Marit Hommedal / NTB / NPK

Forskar ønskjer fleire tiltak mot lakselus

Sjølv om oppdrettsnæringa held seg innanfor grensene for kor mykje lakselus dei kan ha, er det ikkje nok til å hindra at lakselus påverkar villaksen og til å få grønt lys i trafikklyssystemet mot lakselus, viser studie. Forskar meiner difor det trengst fleire førebyggjande tiltak mot lakselus.

– Resultata frå denne studien viser at dersom alle anlegg hadde 0,2 vaksne holus per fisk – eller éi lus for kvar femte fisk, ville lusepresset på villfisken vore altfor høgt, seier havforskar Anne Dagrun Sandvik, som er hovudforfattar av den nye studien i ein omtale på nettsidene til Havforskingsinstituttet.

0,2 vaksne holus er maksgrensa for kor mange lakselus per fisk eit oppdrettsanlegg kan ha om våren når laksen vandrar frå elva som smolt. Det svarar til éi lus for kvar femte fisk. Resten av året er grensa 0,5.

Den nye studien peikar på at sjølv om oppdrettarane har følgt desse reglane, og mange anlegg har låge lusetal, er det mange oppdrettsanlegg som har fått gult eller raudt lys i det såkalla trafikklyssystemet for oppdrett. Raudt lys vil seia at dei må redusera produksjonskapasiteten, medan gult lys betyr at dei ikkje kan utvida kapasiteten.

Dersom alle produksjonsområda skulle blitt grøne med dei vurderingsmetodane som er nytta i studien, måtte lusegrensa ifylgje Sandvik vera så låg som 0,03 per fisk. Ho meiner det trengst fleire førebyggjande tiltak for å kjempa mot lakselus i oppdrettsnæringa. Mindre utslepp av lakseluslarvar frå alle anlegg, utvida lusegrensa på 0,2 og redusera grensa til 0,1, er tiltak ho meiner studien tyder på vil ha positiv effekt.

For å få grønt lys i alle produksjonsområde, meiner ho også det er behov for fleire tiltak for å få ned utsleppa av lakseluslarvar. Luseskjørt eller snorkelmerd blir tekt fram som konkrete forslag. Å produsera større smolt slik at produksjonssyklusen i sjøen blir kortare, vil også vera positivt, meiner ho.