Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) seier ho er bekymra over at eit fleirtal av lærarar har slete med å følgje opp sårbare elevar.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix / NPK

Fleirtalet av lærarane klarte ikkje å følgje opp sårbare elevar i heimeskule

Fleire tusen sårbare elevar i grunnskulen vart potensielt ikkje følgt opp i det heile under perioden med heimeskule, viser ei ny undersøking.

27 prosent av lærarane i grunnskulen svarte at dei opplevde at dei klarte å følgje opp sårbare elevar godt nok i situasjonen etter 12. mars. 60 prosent svarte at dei klarte det berre delvis.

6 prosent av lærarane svarte nei. Det betyr at potensielt 4.500 lærarar ikkje har klart å følgje opp sårbare elevar i grunnskulen i Noreg i det heile – sidan det ifølgje Statistisk sentralbyrås teljing i 2019 var rundt 75.000 lærarar i grunnskulen.

Undersøkinga viser dermed særlege utfordringar for å følgje opp dei sårbare elevane under koronanedstenginga. Dei fleste meiner dei har kartlagt og har god oversikt over kor mange sårbare elevar det er i klassane, men dei aller fleste lærarane svarer likevel at dei berre delvis har klart å følgje opp denne gruppa elevar.

Fleire melder òg at dei ikkje har klart å få kontakt med enkelte elevar.

Betre digital kompetanse

Spørjeundersøkinga er gjennomført av forskingsinstituttet Nifu, som mellom anna forskar på utdanning, for å finne ut meir om korleis skulane handterte stenginga og heimeundervisning. Totalt har over 3.100 representantar frå Skule-Noreg svart på undersøkinga, blant dei 868 lærarar i grunnskulen.

90 prosent av lærarane opplyser at dei har fått litt eller mykje betre digital kompetanse i perioden.

– Denne undersøkinga stadfestar at skular og lærarar over heile landet har gjort ein kjempeinnsats for å leggje til rette for heimeundervisning. Samtidig blir eg bekymra når eit fleirtal av lærarane seier dei har slite med å følgje opp sårbare elevar, og at mange ikkje har klart å få kontakt med enkeltelevar, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Digital infrastruktur

97 prosent av lærarane seier at dei heilt eller delvis har tilgang til nødvendig digital infrastruktur. Samtidig opplyser nesten halvparten av lærarane at manglande infrastruktur, som breiband og datautstyr hos elevane, har vore til hinder for å gjennomføre heimeundervisninga.

Regjeringa foreslår derfor å løyve 80 millionar kroner i støtte til betre heimeundervisning, og 60 millionar kroner til innkjøp av digitale læremiddel.

(©NPK)