Fleire nye klassar i vidaregåande i Vestland til hausten

Hovudutvalet i Vestland vedtok tysdag å opprette ein del nye klassar, men òg å legge ned nokre tilbod på grunn av mellom anna låge søkartal.

– Vi har mange søkarar og må auke skuletilbodet for at alle elevane skal få plass, seier fungerande leiar av hovudutval for opplæring og kompetanse, Åsmund Berthelsen i ei pressemelding.

Hovudutvalet har auka tilbodet noko i høve innstillinga frå administrasjonen som hadde foreslått ein netto auke. Berthelsen grunngjev det med at utvalet vil gjere ein ekstra innsats overfor elevar og lærlingar i ei krevjande tid.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Nokre tilbod har også vore viktige for å kunne dekke behovet for lærlingar i nokre bransjar, seier Berthelsen.

Konkret får Odda vidaregåande ein klasse til på vg1 teknologi og industrifag og ein halv klasse til på vg1 studiespesialisering. Stryn vidaregåande får ein klasse på vg1 bygg- og anleggsteknikk, og i Årdal vert vg2-klassen på kjemiprosess kombinert med industriteknologi, slik at det tilbodet vert sikra.

Arna vidaregåande får ein halv klasse på vg2 barne- og ungdomsarbeidarfaget. På Voss vert ikkje ein klasse på vg1 teknologi- og industrifag oppretta etter innspel frå skulen. Alt dette skal dekkjast innanfor den økonomiske ramma til sektoren, men vil krevje innsparingar innan administrasjon av skulane og løysingar innan sektoren elles, til dømes fondsavsetningar, heiter det i vedtaket i hovudutvalet for opplæring og kompetanse.

– Vi greier diverre ikkje å innfri alle ynskja og innspela vi fekk. Hovudårsaka er dei stramme økonomiske rammene som sektoren har. I tillegg kom det av at innføring av ny inntaksmodell med nærskuleprinsippet viste stor underdekking av elevplassar i yrkesfag i Stor-Bergen. Her vil det vere behov for minst seks klassar på vg1 bygg og anleggsteknikk og vg1 teknologi og industrifag. Utvalet for opplæring og kompetanse ber fylkesutvalet arbeide vidare med å sette inn tilstrekkeleg med ressursar utover ramma slik at dei aktuelle ungdommane får tilbod innanfor sitt nærskuleområde, seier Berthelsen.