Publisert 16. juli 2019 kl. 13.32.

Fann mange brot på arbeidsmiljølova

Etter to og ei halv veke med patruljering er konklusjonen frå sommarpatruljen til LO at talet på brot på arbeidsmiljølova har gått litt ned samanlikna med i fjor. Det opplyser Vilde Stokken, fagleg ungdomssekretær i LO Hordaland, i ei pressemelding.

I år vitja patruljen 422 verksemder i Hordaland. Hjå 41 prosent fann patruljen lovbrot. I fjor fann patruljen lovbrot hjå 45,3 prosent av verksemdene.

Det er ofte unge arbeidstakarar og arbeidsinnvandrarar som vert råka av lovbrota. Mellom gjengangarane er vaktlister som ikkje kjem i tide, og vaktlister som vert endra kort tid før vakta skal starta. Brot på pausereglane er vanleg. Fleire tilsette har til dømes ikkje høve til å på toalettet i løpet av arbeidsdagen. Manglande betaling for overtidsarbeid er eit anna vanleg lovbrot, det same er ulovleg overvaking av dei tilsette. Dessutan har patruljen funne fleire brot på krava til minsteløn.

Patruljen har også avdekt fleire verksemder som ikkje prioriterer arbeid med helse, miljø og tryggleik eller manglar verneombod. Det er heller ikkje uvanleg at sjefen er verneombod. Dette er i strid med lova, som krev at dei tilsette skal velja ein av dei tilsette til verneombod. Sommarpatruljen kjem til å melda fleire av sakene til Arbeidstilsynet, Datatilsynet og Skatteetaten, skriv Stokken.