Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum legg fram regjeringsplattforma ved breidda av Hurdalsjøen. Foto: Torstein Bøe / NTB / NPK

Fakta om hovudpunkt frå Hurdalsplattformen

Økonomisk politikk:

* Det samla skatte- og avgiftsnivået på inntekt blir halde uendra.

* Elavgift og drivstoffavgift skal reduserast.

* Regjeringa ønskjer å senke inntektsskatten for dei med inntekter under 750.000 kroner, medan dei som tener meir, skal få auka skatt.

* Det blir innført meirverdiavgift på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbilar.

Arbeidsliv:

* Fagforeiningsfrådraget skal doblast.

* Pendlarfrådraget skal aukast.

Artikkelen held fram under annonsen.

* Permitterte og arbeidsledige skal igjen få feriepengetillegg.

Regionar

* Ap og Sp vil godkjenne søknad frå Troms og Finnmark om å oppløyse fylket i nord. I tillegg vil dei setje i gang ein prosess for å oppløyse Viken viss fylkestinget søkjer om det.

*Fylkeskommunar og kommunar som er tvangssamanslått, og vedtek å sende søknad om oppløysing innan 1. juli 2022, skal få godkjent søknaden.

Klima

* CO2-avgifta skal aukast gradvis til om lag 2.000 kroner fram mot 2030.

* Den nye regjeringa vil kutte norske utslepp med 55 prosent mot 2030, samanlikna med 1990.

Olje:

* Det skal framleis givast løyve til leiting etter olje og gass i nye område.

Artikkelen held fram under annonsen.

Helse

* Ap og Sp er samde om å greie ut abortnemndene og står fritt til å søkje fleirtal på kvar sin front.

* Regjeringa ønskjer ei gradvis utviding av den offentlege tannhelsetenesta med mål om å likestille ho med andre helsetenester.

*Ap og Sp er samde om ein opptrappingsplan som skal styrkje tilboda for psykisk helse både i kommunane og på sjukehusa, men ei særleg satsing på barne- og ungdomspsykiatri.

* Ullevål sjukehus i Oslo skal leggjast ned som vedteke. Regjeringa vil sørgje for at heile Groruddalens befolkning så raskt som mogleg får lokalsjukehustilbod ved Nye Akers sjukehus og gjennomføre endringar i sjukehusstruktur i Oslo i samsvar med vedtekne planar.

* Ap og Sp vil sikre eit godt føde- og barseltilbod på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund.

Landbruk og rovdyr

* Regjeringa vil leggje fram ein forpliktande plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

Artikkelen held fram under annonsen.

* Ap og Sp vil greie ut ein reduksjon av gjeldande bestandsmål for ulv og bjørn med mål om å redusere belastninga for beitenæringane og lokalsamfunn.

Samferdsel

*Prisar på ferjer på riksvegar og fylkesvegar skal halverast i løpet av fireårsperioden. Ferje skal bli gratis til øyar utan fastlandssamband og på ferjesamband med under 100.000 passasjerar årleg.

*Ap-Sp-regjeringa vil stanse frisleppet i drosjenæringa.

Skule:

* Kravet om at studentane må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærarutdanninga skal bort. Ap og Sp vil gjere om den såkalla «avskiltingen av lærere» utdanna før 2014.

* Regjeringa vil gradvis innføre eit dagleg sunt og enkelt skulemåltid.

* Partia ønskjer å innføre dagleg fysisk aktivitet i skulen, med fridom til skulane til å organisere dette sjølv.

* Nesna på Helgelandskysten skal igjen få eit høgskuletilbod.

Familiepolitikk:

* Kontantstøtta skal kuttast for barn mellom 18 og 24 månader. Dei som har søkt, men ikkje fått barnehageplass, vil i staden få ei småbarnsstøtte.

*Maksprisen i barnehage skal kuttast til prisnivået frå barnehageforliket i 2003. Barnehageplass kan bli gratis frå det tredje barnet ein familie har samtidig i barnehage.

*Au pair-ordninga blir avvikla.

Politi:

*Det skal opprettast 20 nye tenestestader, og arbeidet skal starte i 2022.

Utanrikspolitikk

* EØS-avtalen og norsk medlemskap i Nato ligg fast.

(©NPK)