I løpet av årets fire første månader tok politiet imot 93.233 meldingar. Flest saker tok Oslo politidistrikt imot. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix / NPK

Færre politimeldingar under pandemien

Politiet merka tydeleg nedgang i talet på politimeldingar etter at koronapandemien kom til landet. Gjennom årets fire første månader kom det inn 93.233 saker.

Det er ein nedgang på 6,2 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Går ein tilbake til 2016 er nedgangen på heile 12,1 prosent, viser den nasjonale Strasak-rapporten for 1. tertial (januar-april) 2020.

Men politiet meiner at koronapandemien og dei inngripande koronatiltaka som vart innførte i mars gjer at samanlikning med tidlegare år har mindre relevans.

Tala viser at talet på politimeldingar i årets to første månader var 4,4 prosent høgare enn for same periode i fjor, medan talet på politimeldingar i mars-april var redusert med 16,2 prosent samanlikna med tilsvarande periode i 2019.

Også oppklaringsprosenten gått ned. I første tertial var oppklaringsprosenten på 53 prosent, medan i same periode i fjor var talet 54 prosent. I 2016 var talet 56 prosent.

Færre melde seksuallovbrot

Går ein djupare ned i tala, ser ein at talet på melde seksuallovbrot i først tertial vart redusert med 14,9 prosent i forhold til same periode i fjor.

Her sjåast nedgangen tydeleg etter at smitteverntiltaka vart sett i verk. Nedgangen i forhold til 2019 for januar-februar var på berre 1,8 prosent.

Seksuell handling og seksuelt krenkjande eller annan uanstendig åtferd overfor barn under 16 år stod for 38 prosent av nedgangen i talet på politimeldingar. Melde valdtekter stod for 26 prosent av nedgangen, ifølgje rapporten.

1.530 saker med melde seksuallovbrot vart oppklart i årets fire første månader, mot 1.873 i fjor. Forskjellen er 18,3 prosent.

Låg oppklaringsprosent

Vinningslovbrot er kriminalitetstypen med størst nedgang i talet på melde saker dersom ein samanliknar med 2016. Her er nedgangen på 20,8 prosent. Samanlikna med første tertial i fjor er nedgangen 9 prosent.

Artikkelen held fram under annonsen.

Oppklaringsprosenten for vinningslovbrot er framleis låg, og ligg på 26 prosent. Det er omtrent same nivå som i same periode i fjor.

Tala for talet på melde narkotikalovbrot viser ein nedgang på 20,0 prosent, medan talet på påtaleavgjorte narkotikalovbrot har auka med 0,9 prosent. Talet på politimeldingar for grove narkotikaregelbrot er i forhold til første tertial 2019 redusert med 21,2 prosent, det vil seie ein nedgang på 79 saker.

Her er derimot oppklaringsprosenten høg (77 prosent), sjølv om den er 2,3 prosentpoeng lågare enn han var i første tertial 2019.

Nesten 200 koronarelaterte saker

Koronapandemien har òg påverka statistikken med 183 registrerte straffesaker i samband med covid-19.

85 av desse (46 prosent) er saker som er oppretta i samband med dei nye spesiallovene/forskriftene. Dette dreier seg mellom anna om brot på karantene, isolering og opphald på fritidseigedom.

Resten av sakene dreier seg hovudsakleg om omsynslaus åtferd (22 saker), truslar (20 saker) og smitteoverføring (13 saker).

Flest meldingar (24 prosent) kom inn i Oslo politidistrikt, medan Finnmark politidistrikt fekk 2 prosent – noko som er færrast i landet.

Gjennomsnittleg saksbehandlingstid frå melding til påtaleavgjerd var for alle saker 89 dagar i første tertial, medan ho var 82 dagar same periode i fjor. For dei oppklarte sakene var gjennomsnittleg saksbehandlingstid 117 dagar, mot 105 dagar i 2019.

(©NPK)