Skulegarden på Ellingsrudåsen skole i Oslo har stått tom dei siste vekene, men måndag er elevane på plass igjen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Elevane skal drillast i handvask

Mange spente elevar får måndag møte læraren og klassekameratane for første gong på seks veker. No ventar ein litt forskjellig skulekvardag.

– Handvask blir det første vi snakkar om etter at elevane blir ønskte velkommen i skulegarden, seier rektor Thomas Hansen på Ellingsrudåsen skule i Oslo til NTB.

Gode hygienetiltak er i førstelinja for å hindre koronasmitte når skulane opnar igjen etter fleire veker med heimeundervisning.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det siste barna skal gjere før dei dreg heimanfrå – og det første dei skal gjere når dei kjem til skulen – er å vaske hendene.

Trur barna klarer det

Det blir handvask både før og etter måltid. Kvar gong ein hostar eller nys, og sjølvsagt etter toalettbesøk. Dessutan skal hendene vaskast kvar gong dei kjem inn frå uteaktivitet eller friminutt eller går frå éin aktivitet til ein annan.

Klarer elevar heilt ned i seksårsalderen å følge opp dette? Rektoren har god tru på at det skal gå bra.

– Vi veit at elevane har jobba med dette heime. Hygiene har vore ein del av heimeskuleopplegget, men dei yngste treng nok litt hjelp og støtte av vaksne, seier Hansen.

Opnar for 250.000 elevar

Fredag 13. mars var det brått stengde dører, men no blir skulane opna gradvis igjen. For 250.000 elevar i småskulen kjem kvardagen litt nærare normalen.

På same vis som i barnehagane går råda på inndeling i mindre, faste grupper (maks 15 elevar per lærar), meir utetid og å halde avstand. Er ein sjuk, skal ein vere heime.

Elevane skal i utgangspunktet ha dei same faga og det same talet på timar som tidlegare. Elevar som har rett til spesialundervisning, skal så langt det er mogleg framleis få dette.

Krev krisepakke

Tilbakemeldingane frå skulane er at dei er godt førebudde, men fleire er bekymra for at bemanninga ikkje skal strekke til. Den største utfordringa med gjenopninga er at det ikkje er sett av meir pengar til å komme til møtes dei nye krava, meiner

Artikkelen held fram under annonsen.

Det hastar med ein eigen krisepakke, ifølgje forbundet. Fleire skular, barnehagar og skulefritidsordningar har allereie varsla om at dei ikkje har økonomiske rammer for full gjenopning.

– Skular og barnehagar har budsjetta sine, og dei har ikkje auka under koronakrisa. For å få ei bemanning som svarer til smittekrava i heile opningstida, blir det kravd pengar. Då må det tilsetjast fleire folk, seier forbundsleiar Anne Finborud.

Det er enno ikkje bestemt når dei eldre skulebarna kan byrje på skulen igjen. Men fredag vart det klart at enkelte skular òg kan opne for elevar i 5. til 7. trinn. Det gjeld såkalla fådelte skular der elevar får opplæring i grupper på fleire alderstrinn saman.

Yrkesfagelevane blir prioriterte

Det er ikkje berre småskulen som opnar måndag. Yrkesfagelevar på andre og tredje trinn i vidaregåande skule startar òg opp igjen.

Fleire har stilt spørsmål om kvifor det ikkje blir opna for alle elevar som går siste året på vidaregåande og som skal inn på høgare utdanning.

– I vurderinga vår av kven som skal tilbake på skulen først, har vi ønskt å prioritere elevar som er avhengige av verkstader og utstyr dei ikkje har heime for å kunne få gjennomført opplæringa. Nokre av desse elevane skal òg ut i lære, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) då gjenopninga vart kunngjort i påskeveka.

Fagskular, høgskular og universitet opnar òg for nokre utvalde grupper. Det blir prioritert studentar, stipendiatar og postdoktorar som skal fullføre i løpet av våren og som er avhengig av utstyr og infrastruktur på studiestaden.

(©NPK)