I 2022 er det kanskje ein drone som dette som fraktar blod- og vevsprøvar, legemiddel, utstyr og materiale til og frå sjukehusa på Vestlandet. Illustrasjon: Førsteutkast drone / Airlift Solutions

Dronehjelp på veg til sjukehusa på Vestlandet

Om to år skal ein ny drone kunna frakta både blodprøver, vevsprøvar, legemiddel og utstyr til og frå sjukehus på Vestlandet.

Selskapet Airlift Solutions leier det nye prosjektet. Dei har fått støtte frå Innovasjon Noreg til nysatsinga og skal utvikla løysingar saman med helseføretaka i Helse vest, fortel Helse vest RHF i ei pressemelding.

– Vi har gått saman med norske underleverandørar og første skissa til ein ny drone for bruk i sjukehusa er klar, seier prosjektleiar Lise Løvereide.

Ho fortel at løysinga skal vera på plass i 2022, og det neste steget er å gjera testflygingar på kunderuter.

Kvart år blir det frakta over 1,6 millionar blod- og vevsprøvar til og frå sjukehusa på Vestlandet i tillegg til store mengder legemiddel, utstyr og materiale.

Ifylgje Helse vest har både dei medisinske fagmiljø, laboratoria og sjukehusa arbeidd aktivt for å få til eit meir påliteleg logistikktilbod.

Både Hans Tore Frydnes, som er klinikksjef for Klinikk for medisinsk teknologi i Helse Stavanger – og leiar for styringsgruppa for droneprosjektet – og Anne Kristin Kleiven, som er utviklingsdirektør i Helse Førde, meiner dronar kan ha stor nytte for helsetenestene.

– Fleire faktorar tilseier at denne typen transport vil kunna bidra til å forbetra logistikk- og kvalitetsutfordringane vi ser i dag. Dronar kan gje effektiv og påliteleg levering, vere betre sporbare og mindre sårbare for ytre faktorar. Utprøvinga i dette innovasjonsprosjektet vil gje oss svar på dette, seier dei.