Levetida til ein varmtvasstank er rundt 15–20 år. Foto: If

Difor bør du sjekke varmtvasstanken din

Kvart år forårsakar gamle varmtvasstankar vass-skadar for millionbeløp i bustader og bedrifter, og i år ligg det an til endå ein ny skaderekord. Dette er tinga du bør kontrollere.

– Trykkvarmarar i rustfritt stål har gjerne ei forventa levetid på 15–20 år. Mange har ein skade som berre ventar på å skje i bustaden sin. Sjekk derfor alderen på varmtvasstanken i dag, oppmodar kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Bransjetal frå Finans Norge viser at forsikringsbransjen handterte 1.542 vass-skadar dei tre første kvartala i fjor. Den gjennomgåande årsaka til skadane var slitasje og elde på trykkvarmaren. 826 av vasskadane skjedde i private heimar, og samla gjorde alle vasslekkasjar øydeleggingar for 86 millionar kroner i heimar og bedrifter.

Artikkelen held fram under annonsen.

Sluk? Årstal?

Veldig mange av dei store skadane skjer i burettslag og sameige der trykkvarmarar utan vass-stoppventil står i benkeskap utan sluk på kjøkkenet. Og sjølv om vass-skadar forårsaka av gamle varmtvasstankar er dekt på forsikringa, kan skadane både bli omfattande og tidkrevjande. Ved sida av at både hus, gjenstandar og møblar blir øydelagde, kan det ta vekevis å få tørka opp, og deretter lang tid før handverkarane er ferdig med sine jobbar.

Clementz tilrår difor alle å sjekke produksjonsåret for varmtvasstanken sin, og å sjå på og rundt tanken ein gong i året for å oppdage tilløp til lekkasje så tidleg som mogleg. Årstalet står på sjølve tanken.

– Skriv årstalet stort og tydeleg med tusj på sida av tanken, så det er lett å sjå. Alternativt året tanken er montert. Trykkvarmaren er kanskje den kjedelegaste gjenstanden i heimen, og det er difor smart å ha ei tydeleg påminning om når det er på tide å byte, seier Clementz.

Sigmund Clementz tilrår alle å sjekke produksjonsåret for varmtvasstanken sin. Foto: If

– Monter ventil!

Tidlegare var det mogleg å installere varmtvasstank i alle rom utan å ha sluk eller lekkasjesikring. I alle nye bustader der det skal installerast ny tank, må han sikrast mot lekkasje. Det vanlegaste er at røyrleggjaren monterer ein vass-stoppventil.

– Skal du byte ut den gamle varmtvasstanken din, og han står i eit kjøkkenskap utan sluk, bør du få montert vass-stoppventil. Det er også mogleg å installere ein slik ventil på tanken du har i dag, for å vere på den sikre sida. Vassensorar som oppdagar lekkasjar er også bra å ha, seier Sigmund Clementz.

I 2018 var det ein skadetopp i Noreg, med vass-skadar for 100 millionar kroner på grunn av slitasje og elde på trykkvarmarar. Skadetala for dei tre siste månadene er ikkje klare enno, men skadebeløpa for 2021 og 2020 er allereie passert med klar margin.

(©NPK)