Bensinavgifta aukast, men samtidig kuttast årsavgifta.Foto: Berit Roald / NTB / NPK

Dette betyr budsjettet for lommeboka

Nokre hundrelappar lågare skatt, billigare barnehage, dyrare bensin, men lågare årsavgift på bil. Her er nokre av grepa i statsbudsjettet.

– Det blir anslått at om lag 85 prosent av skattytarane får om lag uendra eller lågare inntektsskatt av regjeringsforslaget for 2024, heiter det i regjeringsforslaget til statsbudsjett.

For dei fleste er det snakk om svært små endringar. Totalt er skattelettane på 6 milliardar kroner, men mesteparten av dette går til å kutte ut mellombelse ordningar frå i fjor.

Artikkelen held fram under annonsen.

Kort fortalt vil folk som tener opp til 800.000 kroner i året, få mellom 200 og 600 kroner mindre i skatt.

Dei som tener over 1 million kroner, vil i snitt få 800 kroner meir i skatt.

Kutt i barnehagepris

Eit grep som kan gi meir effekt på privatøkonomien for barnefamiliar, er kuttet til regjeringa i barnehageprisane frå 3000 kroner til 2000 kroner i månaden i heile landet og til 1500 kroner i distrikta.

Dette vil gjelde frå 1. august neste år.

I den nordlegaste delen av landet er barnehage allereie gratis.

Bensin-grep

Drivstoffavgiftene for bensin og diesel blir auka med 15 øre literen, medan trafikkforsikringsavgifta blir redusert med 400 kroner i året.

Ifølgje regjeringa betyr dette at det blir billigare for dei aller fleste å køyre bil.

Ein vanleg bensinbil må køyre over 40.000 kilometer i året for at ein skal komme dårlegare ut av endringane, har regjeringa sagt til Aftenposten. Den gjennomsnittlege #køyrelengd i Noreg var 11.927 kilometer i 2022.

Artikkelen held fram under annonsen.

Avgiftsaukar

Andre avgifter blir stort sett auka i tråd med prisveksten, som regjeringa anslår å vere på 3,8 prosent neste år.

Dette gjeld til dømes alkoholavgifta, flypassasjeravgifta og sukkeravgift.

Sigarettavgifta blir likevel litt auka meir enn prisveksten, med 4 prosent, medan snusavgifta blir auka med 4,3 prosent.

Det blir gjort ingen endringar i matmomsen, slik mange har teke til orde for.

Studiestøtte

Fleire andre bidrag som påverkar lommeboka til mange, blir også auka i takt med prisstiginga.

Studiestøtta vart auka med 9.000 kroner for studieåret 2023-2024, noko som også gir utslag på neste års budsjett. For det etterfølgjande studieåret, blir satsen auka med 3,8 prosent, som altså er den venta prisveksten neste år.

Skattefrådrag

Ei litt smalare endring er at satsen for frådrag og skattefri dekning av kost for opphald på brakker og pensjonat, og hybel utan kokemoglegheiter, blir auka frå 250 kroner til 400 kroner.

Samtidig blir kostsats auka for langtransportsjåførar ved fråvær frå heimen i 24 timar frå 350 kroner til 400 kroner per døgn.

Artikkelen held fram under annonsen.

For folk som bur mykje borte heimanfrå, til dømes på brakkerigg, kan det fort bety mykje pengar.

(©NPK)