Dei to bygga til høgre skal brennast for å gje plass til bustadprosjektet Solstrand med ni husvære. Bratt AS er utbyggjar. Foto: Sigbjørn Linga

Brenn hus for å få øving

Ser du røyk og flammar i Norheimsund sentrum denne veka, treng ikkje det innebera dramatikk.

Brann- og redningstenesta skal nemleg brenna ned to bygg som uansett skal rivast. Dei ligg sentralt plasserte, nær Straumbrua.

Øvinga vil gå føre seg i perioden 6. — 10. april. Ho vil medføra synleg røyk tysdag til fredag. Laurdag vil ein kunna sjå både røyk og flammar frå store delar av bygda frå tidleg om morgonen til øvinga er overstått, opplyser Kvam herad på heimesida si.

— Sjølv om det vert lagt stor vekt på å skjerma omgjevnadene, freistar me unngå unødig sjenanse for publikum som bur eller oppheld seg i nærleiken. Det vil likevel vera synleg røyk, og luftkvaliteten lokalt kan verta påverka, heiter det i meldinga.

Heradet oppmodar huseigarar i området om å lukka vindaugo og dører og skru av ventilasjonsanlegg i ein periode på ettermiddagen og kvelden tysdag til fredag, og frå grytidleg laurdag. Planen er at bygga skal vera jamna med jorda klokka 17, men øvinga laurdag vert berre gjennomført dersom vêrgudane spelar på lag med brann- og redningstenesta.

Ifylgje Kvam herad er alle miljøfarlege bygningsdelar fjerna frå bygga. Dei skal vera godt eigna til øvinga, som inneber at brannmannskapa vil stetta årlege krav frå styresmaktene.

— Me er takksame for at eigarane av rivingsobjekt tek kontakt med oss, slik at me kan få øva under mest mogeleg realistiske forhold, seier brannsjef Torleif Ones til kvam.no.

Tomta der bygga står, skal romma eit nytt husværekompleks. Utbyggjar er Bratt AS.