Borghild Lekve, konsernsjef i Bir, og Jon Grønsberg, dagleg leiar i Indre Hordaland Miljøverk. Foto: Privat

Bir og IHM kan verta eitt konsern

Dei to renovasjonsselskapa har planar om å slå seg saman.

Det går fram av ei pressemelding tysdag kveld. Ifylgje denne har selskapa inngått ein intensjonsavtale om samanslåing til eit stort avfallskonsern. Målet er at Indre Hordaland Miljøverk (IHM) si lovpålagde verksemd vert eit eige aksjeselskap i Bir-konsernet.

– Me er svært glade for at me har fått til ein slik avtale. Ei slik samanslåing vil kunna gje synergiar mellom partane og kunna gje eit betre kundetilbod til innbyggjarane i kommunane som i dag vert handsama av partane, seier styreleiar Aslak Sverdrup i Bir-konsernet.

– Bir og IHM har store moglegheiter saman, og me er glade for at ei samanslåing har som føresetnad at det vert etablert biogassanlegg og biopark på Voss, seier styreleiar Stein Kvarekvål i IHM.

Konsernsjef i Bir, Borghild Lekve, viser til at ei samanslåing kan gje gevinstar både i form av meir effektiv drift for heile konsernet og auka moglegheiter for utvikling.

Dagleg leiar i IHM, Jon Grønsberg, er oppteken av at tilbodet til brukarane i Voss, Ulvik og Eidfjord skal få same tenestenivå som før, men at samanslåinga gjev auka moglegheiter for utvikling, ikkje minst digitalt. Utvikling av ein biopark på Voss er ei moglegheit som kan realiserast når ein er ein del av eit større konsern, heiter det i pressemeldinga.

IHM dreiv tidlegare renovasjonstenesta i Jondal. Ullensvang kommune melde seg ut av det interkommunale selskapet og overtok tenesta sjølv.