Kommunal- og moderniseringsministeren Bjørn Arild Gram (Sp) foreslår meir pengar til kommunane.Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB

– 900 millionar kroner ekstra til kommunane

Kommunane bør få 800 millionar ekstra i koronamidlar og 100 millionar til å dekkje auka utgifter til område med høg straumpris, foreslår Bjørn Arild Gram (Sp).

Kommunal- og moderniseringsministeren peikar på at det er kommunane som har stått i frontlinja i kampen mot pandemien over lang tid. Dei har arbeidd med smittevern, isolering, smittesporing, karantene og vaksinasjon.

– Det er stort sett ein kommunestrategi som ligg til grunn for pandemihandteringa. Ein har improvisert og funne gode løysingar, samtidig som ein skal drifte dei ordinære tenestene som normalt, seier Gram til NTB.

I juni fekk kommunane 2,5 milliardar kroner som kompensasjon for ekstrautgifter og tapte inntekter som følgje av pandemien for andre halvår 2021.

Gram: Vi ser kommunane

Men sidan smittespreiinga har auka igjen, har òg behovet for innsats frå kommunane vart lengre.

Derfor foreslår regjeringa no at kommunane får 750 millionar kroner til for andre halvår av 2021.

– Kommunane har gjort ein eineståande innsats over lang tid. No er vi inne i ei ny bølgje med mykje smitte. Eg veit at mange barnehagar og skular slit med sjukdom og vikarmangel, og at folk i helsetenesta har stort arbeidspress. Det er krevjande og eg skjønner at folk er slitne. Kommunane skal vite at vi ser dei og støttar dei, seier Gram.

Artikkelen held fram under annonsen.

Lovar full kompensasjon

I tillegg skal kommunane få 50 millionar kroner til å dekkje ekstrautgifter knytt til smittevern i samband med gjennomføringa av stortingsvalet.

– Vi legg inn meir pengar no, fordi vi har all grunn til å tru at dette blir dyrare for kommunane enn det som var lagt til grunn i opphavleg statsbudsjett og revidert budsjett for i år, seier kommunalministeren.

Den endelege rekninga er ikkje klar, men Gram lovar full kompensasjon til kommunane.

– Vi har lova full kompensasjon for koronakostnader i 2021, men vi kjenner ikkje det nøyaktige beløpet enno, seier han.

Arbeidsgruppa som kartlegg økonomiske konsekvensar for kommunesektoren av koronapandemien, leverer sluttrapporten sin før 1. april 2022. Rapporten vil vere utgangspunkt når regjeringa skal vurdere behov for ytterlegare kompensasjon.

Gir kommunane 100 millionar til sosialhjelp

I oktober vedtok Stortinget eit forslag frå SV om å auke bustøtta og sosialhjelpa mellombels for å bøte på høge straumrekningar. I november får rundt 66.000 husstandar ei ekstra bustøtteutbetaling som følgje av dei høge straumprisane.

Artikkelen held fram under annonsen.

I tillegg foreslår regjeringa no 100 millionar kroner ekstra i kompensasjon til kommunane for å dekkje utgifter til sosialhjelp som følgje av høge straumprisar.

– Vi har sagt at kommunane skal vere litt romslege når ein handterer sosialhjelpa no, seier Gram.

Pengane skal fordelast til kommunane med dei høgaste straumprisane, og dette gjeld kommunar i Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet, Oslo og Viken, og dessutan Røros kommune i Trøndelag.